Wynika to z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którą, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105 proc., to ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Od 1 lipca 2023 r. wynagrodzenie minimalne wyniesie więc 3600 zł, a stawka godzinowa ze zleceń 23,50 zł. Wyższa płaca minimalna pociąga za sobą oczywiście wzrost innych świadczeń ze stosunku pracy, których wysokość odpowiada tej stawce lub jej wielokrotności. Wzrosną też - zależne od krajowego minimalnego wynagrodzenia ‒ wszystkie podstawy, progi i wskaźniki, obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne dla pracowników wyniesie 3490 zł miesięcznie, tj. będzie wyższe o 480 zł, a od 1 lipca przy stawce 3600 zł wzrost sięgnie 590 zł w stosunku do 2022 r.
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia w celu porównania jej z ustawowym minimum przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych (premie, prowizje, dodatki, nagrody). Jednak przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się: