Jak wygląda kwestia odpowiedzialności wspólników spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych za zaległości z tytułu składek na rzecz ZUS – pyta czytelnik.
EKSPERT RADZI
Z mocy art. 115 ordynacji podatkowej w zw. z art. 31 i 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) wspólnik spółki cywilnej oraz osobowej, a więc: jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości składkowe tego podmiotu.
Dotyczy to także odpowiedzialności byłego uczestnika takiej spółki za zaległości na rzecz ZUS z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on wspólnikiem.
Jeżeli zatem wspólnik złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki (albo w przypadku spółki cywilnej – o wypowiedzeniu udziału), to jego odpowiedzialność za ewentualne zaległości na rzecz ZUS będzie ograniczona tylko do tych, których termin płatności przypadał najpóźniej w dniu, w którym upłynął termin wypowiedzenia. W sytuacji zaś, w której termin płatności składek nastąpi już po upływie okresu wypowiedzenia, odpowiedzialność byłego uczestnika spółki będzie wyłączona.
PRZYKŁAD
Po upływie okresu wypowiedzenia
Pani Aleksandra jest jednym z trzech wspólników spółki partnerskiej. 10 marca 2015 r. wypowiedziała umowę ze skutkiem na koniec 2015 r. Będzie ona w konsekwencji ponosiła odpowiedzialność całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi partnerami za zaległości na rzecz ZUS z tytułu zobowiązań, których termin płatności upłynie najpóźniej 31 grudnia 2015 r. Pani Aleksandra nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zaległości z tytułu składek, których termin płatności przypadnie po tej dacie, a więc od 1 stycznia 2016 r.
Z kolei w świetle art. 116 par. 1 ordynacji podatkowej stosowanym do należności z tytułu składek na rzecz ZUS na podstawie art. 31 i 32 ustawy systemowej za zaległości składkowe sp. z o.o. lub spółki akcyjnej w organizacji (czyli powstałej pomiędzy zawarciem umowy spółki a jej zarejestrowaniem), odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem jej wspólnicy, jeżeli podmiot ten nie ma zarządu, a w spółce nie ustanowiono pełnomocnika. Do przeniesienia na wspólników tej odpowiedzialności konieczne jest też, aby:
● egzekucja z majątku tego podmiotu okazała się w całości lub w części bezskuteczna,
● wspólnik nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy,
● wspólnik nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości składkowych podmiotu w znacznej części.
Podstawa prawna
Art. 115 par. 1 i 2 oraz art. 116 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
Art. 31 i 32 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121).