Osoba fizyczna nabyła wszystkie udziały w spółce z o.o. Czy jako wspólnik jednoosobowej spółki może przez okres 2 lat opłacać ulgowe składki na ubezpieczenia społeczne?
Prawo do opłacania składek na preferencyjnych warunkach przysługuje tylko osobom fizycznym, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Nie dotyczy to zatem wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Zasadniczo osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Niektóre osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mają jednak prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, ponieważ mogą zadeklarować kwotę wynoszącą nie mniej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, przez dwa lata od rozpoczęcia działalności. Takie prawo posiadają przedsiębiorcy, o ile:

nie prowadzą i w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadzili jakiejkolwiek pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Są to osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Oznacza to, że prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach przysługuje tylko przedsiębiorcom. Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. nie jest przedsiębiorcą, gdyż taki status przysługuje spółce, a nie jej wspólnikom. Nie ulega zatem wątpliwości, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. nie ma prawa opłacać składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 6 pkt 1 i 4 oraz art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121).