Jesteśmy zakładem pracy chronionej i korzystamy z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do części naszych nieruchomości. Chcemy wystąpić o wydanie zaświadczeń o pomocy de minimis. Czy organem właściwym do ich wydania jest PFRON?
EKSPERT RADZI
Nie. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz oraz prezydent miasta. Tak wynika z art. 1c ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Do tych organów również należy się zwrócić w celu uzyskania zaświadczeń o pomocy de minimis z tytułu korzystania z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości dla zakładu pracy chronionej.
Zgodnie z par. 9 rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych warunkiem uznania pomocy de minimis jest uzyskanie zaświadczenia wydanego przedsiębiorcy przez organ podatkowy, podmiot uprawniony do pobierania opłat na podstawie odrębnych przepisów lub inny podmiot udzielający pomocy. Organami takimi będą np. w przypadku podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – wójt, burmistrz, prezydent miasta, a np. w przypadku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego. Potwierdził to m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 27 maja 2011 r., sygn. akt II GW 1/11 (LEX nr 1081635). Stwierdził on m.in.: „W przypadku obowiązku wydania zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w formie ulgi podatkowej udzielonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie ustawowe z podatku od nieruchomości) organem właściwym do wydania zaświadczenia jest organ podatkowy właściwy do orzekania w zakresie podatku od nieruchomości, co wyraźnie wynika z art. 1c ww. ustawy”.
Podstawa prawna
Art. 1c ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.).
Par. 9 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1300).