Niemiecka płaca minimalna obowiązuje także pracowników wysłanych na kilka dni za Odrę, np. w celu prezentacji ofert na targach. Potwierdza to resort pracy
O niemieckiej płacy minimalnej ciągle głośno. Do tej pory jednak w kontekście kierowców. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2015 r. za Odrą weszła w życie ustawa o płacy minimalnej (Mindeslohngesetz; dalej: MiLoG). Jak podało niemieckie ministerstwo pracy, ustawa ma obejmować nie tylko pracowników delegowanych do Niemiec, ale również pracowników branży transportowej przejeżdżających przez Niemcy. Z taką interpretacją nie zgadza się większość państw członkowskich, uznając to za naruszenie swobody przepływu usług. Póki co zawieszono stosowanie stawki niemieckiej do tranzytu, a ostatecznie sprawę ma wyjaśnić Komisja Europejska. W oczekiwaniu na jej decyzję pojawiają się jednak kolejne wątpliwości.
Reklama
Z jedną z nich zgłosiła się do naszej redakcji czytelniczka, która zastanawia się, czy pracownikom będącym w podróży służbowej i wykonującym prace serwisowe na terenie Niemiec (maksymalnie przez 14 dni) trzeba wypłacić 8,5 euro za godzinę. Jej wątpliwość wynika stąd, że w niemieckich przepisach o płacy minimalnej mowa jest o pracownikach oddelegowanych, a nie będących w podróży służbowej.

Reklama
Jak się okazuje, obawy były słuszne. W wyjaśnieniach uzyskanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czytamy bowiem, że niemiecka ustawa o płacy minimalnej ma charakter powszechny, niezależnie od rodzaju świadczonej pracy. To z kolei oznacza, że 8,5 euro za godzinę trzeba także wypłacać pracownikowi, który np. jedzie do Niemiec na konferencję lub spotkanie biznesowe.
Jak zatem widać, problem nie dotyczy tylko kierowców, ale znacznie szerszej grupy pracowników. I warto zwrócić na to uwagę, póki trwają negocjacje między polską i niemiecką stroną rządową i póki KE nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji.
Wyjaśnienia MPiPS
Niemiecka ustawa o płacy minimalnej z dnia 11 sierpnia 2014 r. wprowadziła na terytorium Republiki Federalnej Niemiec od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie w wysokości 8,5 euro brutto za godzinę pracy we wszystkich obszarach gospodarki. W odpowiedzi na notę skierowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Ambasady Republiki Federalnej Niemiec strona niemiecka potwierdziła, że ustawa ma zastosowanie do wszystkich pracowników wykonujących prace na terenie Niemiec - niezależnie od tego, czy pracodawca ma swoją siedzibę w tym kraju, czy też poza jego granicami. Według wyjaśnień uzyskanych od strony niemieckiej ustawa ma charakter powszechny; wymóg zapewnienia płacy minimalnej dotyczy każdego rodzaju pracy świadczonej na terytorium Niemiec - niezależnie od formuły (https://berlin.tradc.uov.nl/pl/MiLoG/article/dctail. 15509. Uzupełniająca informacja dotycząca niektórych aspektów stosowania niemieckiej_stawki płacy minimalnej w przewozach ładunków i osób przez terytorium Niemiec.html).
Należy nadmienić, że przepisy niemieckiej ustawy o płacy minimalnej są regulacjami wewnętrznymi danego państwa członkowskiego. Strona niemiecka rekomenduje zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.zoll.de, zachęca również - w razie wątpliwości - do zadawania pytań (numer telefonu + 49 30 60280028, e-mail: mindestlohnft@buergerservice.bund.de). Ponadto szczegółowe informacje w zakresie wyjaśnienia wątpliwości prawnych oraz uzyskania praktycznych wytycznych dotyczących stosowania wymogu płacy minimalnej w Niemczech zawiera strona internetowa Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie: https://berlin.trade.iiov.pl/pl/szukaj/zwvlkc/?pix=1&q=milog.
OPINIA EKSPERTA
Zgodnie z przepisami niemieckimi płaca minimalna należy się każdemu pracownikowi, który wykonuje jakąkolwiek pracę w Niemczech. Nie ma również znaczenia, przez jaki okres zatrudniony wykonuje zadania za Odrą. Wątpliwości budzi jednak legalność wprowadzenia przez stronę niemiecką nowych przepisów oraz decyzja, że mają one być bezwzględnie stosowane. Przecież do stosunku pracy z polskim pracownikiem, który co do zasady swoje obowiązki wykonuje nad Wisłą, stosuje się polskie prawo. Nie zmienia tego czasowe, krótkotrwałe delegowanie do Niemiec. Wyjątkiem od tej zasady są przepisy „wymuszające swoje zastosowanie”, wspomniane w art. 9 rozporządzenia 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE z 2008 r. L 177, s. 6). Są to regulacje danego państwa, które ustalają minimalne warunki wykonywania w nim pracy, bez względu na to, któremu prawu podlega umowa o pracę. Podstawę do ich wydania przez państwa członkowskie daje z kolei dyrektywa 96/71 dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 159, s. 11). Niemieckie przepisy o płacy minimalnej idą zdecydowanie dalej niż zakres dyrektywy. Przykładowo nie daje ona podstaw do wymuszania stosowania płacy minimalnej w przypadku czasowego delegowania w celu prezentowania oferty na targach. Jednak do momentu stwierdzenia przed odpowiedni organ, że niemieckie przepisy stoją w sprzeczności z regulacjami europejskimi, należy je stosować. W przeciwnym wypadku narażamy się na od powiedzialność w nich przewidzianą.