Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rząd zdecydował, że realizowany będzie program „Senior-WIGOR” w ramach którego będą powstawać dzienne domy Senior-WIGOR. Ustanowienie programu oznacza spełnienie obietnicy złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że będą tworzone dzienne domy opieki dla starszych osób, zapewniające im przede wszystkim opiekę i propozycje ciekawego spędzania czasu.

Celem programu jest wsparcie osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ przez zapewnienie im odpowiedniej do wieku i stanu zdrowia oferty opiekuńczej, socjalnej (w tym posiłku), edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ruchowej (lub kinezyterapii, czyli gimnastyki leczniczej), a także terapii zajęciowej. Na realizację programu z budżetu państwa zostanie przeznaczone 370 mln zł, z tego 30 mln zł w 2015 r.

Efektem programu powinna być poprawa jakości życia seniorów, większe poczucie bezpieczeństwa i aktywniejsze spędzanie wolnego czasu, a także większe zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego, w tym wolontariat międzypokoleniowy. Program ma także przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Zaplanowano, że w 2015 r. powstanie lub zostanie doposażonych ok. 100 placówek. W pierwszej kolejności będą one tworzone w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca i wysokim odsetku osób starszych, które potrzebują wsparcia. Przez 6 lat funkcjonowania programu powinno powstać ok. 1200 placówek.

Program przewiduje, że samorząd terytorialny będzie tworzył dzienne domy Senior-WIGOR przy wsparciu finansowym państwa.

Jednostka samorządu terytorialnego (przede wszystkim gmina) będzie mogła uzyskać z budżetu państwa jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie placówki do 80 proc. całkowitych kosztów, ale nie więcej niż 250 tys. zł, z tego na adaptację budynku nie więcej niż 180 tys. zł i na wyposażenie domu nie więcej niż 70 tys. zł.

Z budżetu państwa zostanie także sfinansowana 1/3 kosztów utrzymania seniora w domu dziennym, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie. Oznacza to, że 2/3 kosztów utrzymania seniora mają pokrywać jednostki samorządu terytorialnego (ze środków własnych) i seniorzy lub ich rodziny (kryteria odpłatności przez seniora lub jego rodzinę ustali jst). Jednostki samorządu terytorialnego w funduszach własnych będą mogły uwzględniać środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziennym domu Senior-WIGOR będzie można spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku (nie będzie można organizować w nim pobytu całodobowego). Powinien on być usytuowany w miejscu dostępnym dla seniorów z całego obszaru gminy.

Minimalny standard domu (pozbawionego barier architektonicznych) powinien zapewniać pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do internetu). W domu będzie także pokój pielęgniarski i pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa socjalnego. Wokół placówki zostanie utworzony ogród. Osobie spędzającej czas w takim domu ma być zapewniony przynajmniej jeden posiłek dziennie, zwłaszcza gorący.

W takiej placówce oferowana będzie opieka jednego pracownika na 15 seniorów, fizjoterapeuty lub pielęgniarki albo ratownika medycznego, psychoterapeuty lub dietetyka (w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb i preferencji placówki). W domu o liczbie miejsc większej niż 15, ale mniejszej niż 30, jednostka samorządu terytorialnego, we współpracy z urzędem pracy, będzie mogła zaangażować stażystę. Dzienny dom Senior-WIGOR – we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami – będzie mógł świadczyć usługi poza swoją siedzibą.

Dzienne domy Senior-WIGOR są potrzebne, bo Polacy żyją dłużej, a osoby aktywne zawodowo dłużej pracują, przez co mają mniej czasu na opiekę nad swoim bliskimi. Osoby starsze otrzymają w takich placówkach ofertę aktywnego spędzenia wolnego czasu, możliwość realizowania pasji oraz profesjonalną opiekę dostosowaną do swoich potrzeb. Szacuje się, że w 2030 r. osób w wieku 85 lat i więcej może być ok. 800 tys.

Program stanowi uzupełnienie działań na rzecz aktywności społecznej osób starszych i polityki senioralnej realizowanych w latach 2014-2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia.