Odpowiadając na pytanie, należy przede wszystkim podkreślić, że istotne są okoliczności faktyczne, jakie miały miejsce przed odejściem pracownika do konkurencji. Z nich zaś wynika, że z pracownikiem była zawarta umowa o zakazie konkurencji, przy czym formalnie jej stronami byli były pracodawca oraz pracownik. Umowa ta zawierała zobowiązanie się do wypłacania pracownikowi odszkodowania, a interes pracodawcy był zabezpieczony karą umowną, którą miał zapłacić pracownik w przypadku naruszenia zasad wspomnianej umowy. Dodatkowo w umowie o zakazie konkurencji była wprowadzona klauzula przewidująca skuteczność umowy także wobec następców prawnych pracodawcy.

Istotne regulacje