Projekt przestawiony przez Komisję Europejską we wrześniu br. ma dokonać zmiany dyrektywy 2009/148/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu pracy (DzUrz. UE L 330/28 z 16 grudnia 2009 r.). Obywatele UE i zainteresowane podmioty mogą zgłaszać uwagi do projektu na stronie KE do 1 grudnia 2022 r. (do północy czasu brukselskiego). Podsumowanie wszystkich opinii zostanie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jako wkład do debaty legislacyjnej.

Większy rygor