Tysiąc złotych ma wynosić kryterium dochodowe, od którego będzie uzależnione uzyskanie pomocy finansowej za opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Będzie weryfikowane co trzy lata.

Wprowadzenie progu dochodów przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114). Jego celem jest dostosowanie przepisów regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego do dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. (K 38/13) i 18 listopada 2014 r. (SK 7/11). Nowelizacja przewiduje częściowy powrót rozwiązania obowiązującego przed 1 stycznia 2013 r., czyli świadczenia pielęgnacyjnego dla wszystkich opiekunów.
Jednak zgodnie z wytycznymi, które znalazły się w uzasadnieniu wyroku TK, różna będzie jego wysokość. Jeżeli osoba niepełnosprawna nie ma skończonych 18 lub 25 lat (jeżeli się uczy), jej opiekun będzie otrzymywał 1200 zł miesięcznie. Gdy będzie starsza, wysokość wsparcia ma wynosić 800 zł. Co więcej uzyskanie pomocy finansowej będzie uzależnione od kryterium dochodowego. Ma ono wynosić 1 tys. zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie i podlegać weryfikacji przeprowadzanej co trzy lata na takich samych zasadach, co próg uprawniający do zasiłku na dziecko. Z kolei samo świadczenie będzie podwyższane o wskaźnik waloryzacji, którym będzie procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, od 1 stycznia każdego roku.
– Przyjęcie takiego rozwiązania spowoduje, że na 1 listopada danego roku będziemy wydawać decyzję przyznającą świadczenia na rozpoczynający się wówczas okres zasiłkowy. A po upływie dwóch kolejnych miesięcy trzeba będzie ją zmienić ze względu na nową kwotę wsparcia. Będzie to dla nas dodatkowa praca – zauważa Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Ponadto nowelizacja zakłada zachowanie praw nabytych przez osoby, które obecnie są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego. To oznacza, że rodzic niepełnosprawnego dziecka nie będzie go otrzymywał w niższej wysokości nawet wówczas, gdy jego podopieczny skończy 18 lub 25 lat. Stanie się tak, nawet gdy np. 31 grudnia 2016 r. wygaśnie orzeczenie o niepełnosprawności potomka i tym samym prawo do wsparcia. W takiej sytuacji, po uzyskaniu nowego dokumentu potwierdzającego dysfunkcję zdrowotną, rodzice będą mogli kontynuować pobieranie świadczenia na dotychczasowych zasadach i dalej nie będzie ich obowiązywać kryterium dochodowe. Analogicznie, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego będą mogli zachować opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych (chyba że zdecydują się przejść na świadczenie pielęgnacyjne).
Inną zmianą, która jest związana z wyrokiem TK, jest wykreślenie przepisów wskazujących, że tylko jeden członek rodziny może pobierać pomoc finansową za opiekę. To oznacza, że gdy matka ma przyznane świadczenie na dziecko, jej mąż będzie mógł pobierać je np. na drugiego niepełnosprawnego potomka.
35,9 tys. wynosi szacowana liczba opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych , która zyska w tym roku świadczenie pielęgnacyjne
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu nowelizacji ustawy