Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny, czyli organ doradczy Unii Europejskiej przyjął opinię, w której postuluje rozwijanie "profesjonalnych usług dla rodziny". Zdaniem EKES rozwijanie tego rodzaju usług może pozwolić na stworzenie 5,5 miliona miejsc pracy.

Sprawozdawcą projektu była Béatrice Ouin. W przyjętej opinii czytamy, że "rozwinięcie i nadanie profesjonalnego charakteru pracy domowej ma strategiczne znaczenie dla równości zawodowej, ponieważ pracę tę wykonują głównie kobiety, i to kobiety potrzebują usług opieki nad dzieckiem, usług dla osób starszych i pomocy w zajmowaniu się domem, by osiągnąć równość z mężczyznami w karierze zawodowej. Usługi te przynoszą korzyści zarówno poszczególnym osobom, jak i całemu społeczeństwu. Dzięki nim powstają nowe miejsca pracy, zaspokojone zostają potrzeby starzejącego się społeczeństwa oraz umożliwia się godzenie życia zawodowego z osobistym. Usługi te zwiększają też jakość życia i są korzystne dla włączenia społecznego, a także sprzyjają opiece domowej nad osobami starszymi".

Opinia miała na celu zgłębienie przeszkód, jakie trzeba przezwyciężyć, oraz warunków, jakie potrzebne są dla rozwoju wysokiej jakości usług dla rodzin, aby stworzyć godne i atrakcyjne miejsca pracy. Rozwijanie tego rodzaju usług może pozwolić na stworzenie milionów miejsc pracy. Gdyby każda rodzina poświęciła jedną godzinę pracy domowej tygodniowo podmiotom zewnętrznym, można by stworzyć 5,5 mln miejsc pracy.

EKES podkreśla, że UE powinna zainteresować się rynkiem usług dla domu, ponieważ znaczną część tych pracy wykonują pracownicy zatrudnieni na czarno, "co jest szkodliwe nie tylko dla nich, lecz również dla rodzin i dla państwa".

EKES przedstawił już we wcześniejszych dokumentach zalecenia dotyczące rozwoju sektora usług osobistych , profesjonalizacji prac domowych , zwalczania szarej strefy oraz pracy niezarejestrowanej , a także wpływu inwestycji społecznych na zatrudnienie i budżety publiczne.

Jednym z warunków rozwoju profesjonalnych prac domowych jest wyprowadzenie jej z szarej strefy i profesjonalizacja, przekształcenie jej w działalność zawodową z umowami o pracę, szkoleniami, ochroną socjalną, możliwościami awansu zawodowego oraz prawami będącymi udziałem innych pracowników.

"Cele strategii „Europa 2020” obejmują 75-procentowy wskaźnik zatrudnienia zarówno kobiet, jak i mężczyzn w wieku 25–65 lat. Barierą wzrostu wskaźnika zatrudnienia kobiet jest m.in. kwestia obowiązków rodzinnych. Natomiast realizacja celu równości zawodowej kobiet i mężczyzn napotyka przeszkodę w postaci niewielkiego zaangażowania mężczyzn w wypełnianie obowiązków domowych. Przeszkodą w realizacji strategii jest polityka oszczędnościowa prowadząca do obniżania wydatków na usługi związane z opieką, gdzie zatrudnienie znajdują przeważnie kobiety, co jednocześnie skutkuje zwiększeniem obowiązków rodzinnych. Tego rodzaju ograniczenie infrastruktury opieki w wielu państwach członkowskich oraz nierówności między kobietami i mężczyznami w zakresie podziału nieodpłatnych obowiązków w gospodarstwach domowych i w rodzinie utrudniają realizację celu równości zawodowej kobiet i mężczyzn" - czytamy w opinii EKES.

Zdaniem Komitetu takie rozwiązania przyczyniłyby się także do rozwoju innowacyjności i wyrównywania pozycji kobiet i mężczyzn na rynku pracy.