Osiem miesięcy temu założyłem firmę. Do tej pory nie zawarłem umowy o zarządzanie PPK, bo wszystkie osoby zatrudnione złożyły mi deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Czy jeśli dostanę wezwanie PFR do zawarcia takiej umowy, muszę na nie odpowiedzieć?

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy również tych podmiotów zatrudniających, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem ostatecznego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Decyzje osób zatrudnionych w zakresie dokonywania wpłat do PPK nie mają bowiem znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Wyjątkiem są tu tylko mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Jeśli więc przedsiębiorca nie ma takiego statusu, powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, nie czekając na wezwanie PFR.

Przypomnijmy - PPK nie wdrażają:

• mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;

• podmioty zatrudniające będące osobami fizycznymi, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

PPK mogą także nie wdrażać podmioty zatrudniające, jeśli w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK, zgodnie z art. 134 ust. 1 tej ustawy, prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% dla minimum 25% osób zatrudnionych, oraz nie utraciły uprawnienia do niewdrożenia PPK.

Ważne:

Za mikroprzedsiębiorcę dla celów ustawy o PPK uważa się przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli takiego, który w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełniał łącznie następujące warunki:

• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. [koniec ważne]

Wezwania PFR

Od 21 listopada 2022 r. pracodawcy, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK, otrzymają wezwania do wyjaśnienia tej sytuacji. Wezwanie otrzymają pracodawcy, którzy zadeklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione, ale nie widnieją w ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR. Dokument zostanie udostępniony w profilu informacyjnym ZUS (PUE) i będzie zawierał link przekierowujący bezpośrednio do specjalnego formularza. Wypełniając go, pracodawca będzie miał możliwość poinformowania PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie niezawarcia tej umowy. Jeśli pracodawca nie ma PUE, wezwanie zostanie wysłane do niego pocztą tradycyjną.

Odpowiedź na wezwanie

Jeśli pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku wdrażania PPK, powinien jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub wybrać instytucję finansową, z którą chce zawrzeć tę umowę. Wszystkie instytucje finansowe, zarządzające rachunkami PPK oraz ich oferty można znaleźć na stronie mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK pracodawca ma 30 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli jest zwolniony ze stosowania ustawy o PPK, ma obowiązek poinformowania PFR o przyczynie niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez wypełnienie formularza otrzymanego w wezwaniu. Taki obowiązek nakłada na niego ustawa o PPK. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 5a tej ustawy podmiot zatrudniający, który nie stosuje ustawy o PPK, w związku z tym, że prowadzi PPE na warunkach zwalniających go z konieczności utworzenia PPK, w odpowiedzi na otrzymane wezwanie ma obowiązek przekazać PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy o PPE oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE. Również podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 13 ust. 1 nie stosuje przepisów ustawy, po otrzymaniu wezwania PFR, ma obowiązek przekazać mu oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy o PPK (art. 8 ust. 5c ustawy o PPK).

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu +48 22 703 43 63. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się na stronie Moje PPK.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 2-6, art. 13 ust. 1, art. 133, art. 134 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK