Wzrosną również należności za zagraniczne podróże służbowe. Korzystne zmiany dotyczące wyjazdów wkrótce czekają też funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Od 1 stycznia 2023 r. stawka diety z tytułu podróży służbowej w kraju będzie wynosić 45 zł za dobę. To już druga w ostatnim czasie zmiana kwoty diet (czyli należności, które co do zasady są przeznaczone na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia). Od 28 lipca br. zostały one bowiem podwyższone z 30 do 38 zł. Najnowsza zmiana wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które właśnie zostało opublikowane w (Dz.U. poz. 2302). Tym samym zacznie ono obowiązywać od 29 listopada br. (za wyjątkiem wspomnianej wyżej regulacji, która wejdzie w życie z początkiem nowego roku).
W nowelizacji przyjęto, że w przypadku rozpoczęcia podróży służbowej przed dniem wejścia w życie zmian i kontynuowania jej po tym dniu, należności z tego tytułu mają być ustalane w oparciu zarówno na dotychczasowych, jak i nowych przepisach (te ostatnie będą mieć zastosowanie od dnia wejścia w życie danej regulacji rozporządzenia). Zasady te będą więc mieć zastosowanie do podróży zagranicznych, które rozpoczęły się przed 29 listopada br. i trwają w tym dniu oraz do delegacji krajowych, które mają swój początek w 2022 r. i będą kontynuowane 1 stycznia 2023 r.
Nowelizacja przewiduje również, w związku z rekomendacją ministra spraw zagranicznych, podwyższenie kwot diet oraz limitów na nocleg w czasie podróży zagranicznej do kilkudziesięciu państw, m.in. do Belgii, Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii czy Australii. Na dotychczasowym poziomie pozostaną natomiast kwoty należne za wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, Chin czy Bułgarii.
Wkrótce także modyfikacji mają ulec niektóre zasady wypłacania należności za delegacje dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tak wynika z projektu nowego rozporządzenia w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi SW z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień (autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości). Zmiany zaproponowane w tym projekcie zmierzają w kierunku zbliżenia regulacji dotyczących delegacji dla tej grupy zawodowej do zasad ustanowionych dla pracowników budżetówki. Mianowicie przewiduje się w nim, że w przypadku gdy podróż służbowa trwa mniej niż osiem godzin, dieta w ogóle nie przysługuje (dotychczas takiej regulacji nie było).
Wprowadzona ma zostać również zasada, że na wniosek funkcjonariusza jego przełożony będzie mógł wyrazić zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej (zamiast ryczałtu wynoszącego 20 proc. diety). Dotychczasowe przepisy takiego uprawnienia nie przewidywały. Projekt zakłada również zwiększenie należności za nocleg w hotelu. Dotychczas funkcjonariuszowi przysługiwał zwrot kosztów na ten cel w wysokości stwierdzonej rachunkiem, która jednak nie mogła być większa niż 10-krotność diety za dobę hotelową. Projektowana regulacja przewiduje limit w postaci 20-krotności. Wreszcie – zmianie ma ulec również regulacja dotycząca ryczałtu za nocleg. Obecnie przysługuje on wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej sześć godzin pomiędzy godzinami 22 a 6. Projekt przewiduje, że musi mieścić się pomiędzy 21 a 7. ©℗