5 listopada 2022 r. rozwiązaliśmy umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu długotrwającej niezdolności do pracy (pracownik pobierał świadczenie rehabilitacyjne od trzech miesięcy). Pracownik znajduje się w ochronie przedemerytalnej. Nie zgadza się z rozwiązaniem umowy i zapowiedział, że zamierza odwołać się do sądu. Czy popełniliśmy błąd?
Odpowiadając na to pytanie, należy odwołać się do art. 53 kodeksu pracy (dalej: k.p.). Zgodnie z nim pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
‒ dłużej niż trzy miesiące ‒ gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy;