Rynek pracy
Rząd przyjął wczoraj uchwałę w sprawie „Krajowego planu działań na rzecz zatrudnienia na lata 2015–2017”. Ma on zapewnić pracę dla 68,1 proc. osób w wieku od 20. do 64. roku życia.
Zaakceptowany przez rząd program przewiduje m.in. pieniądze na specjalne programy wspierania zatrudnienia, które będą realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy. Zakłada także monitorowanie efektów profilowania pomocy dla bezrobotnych. Rząd przyjrzy się także sposobom upowszechniania informacji o świadczeniach przysługujących osobom pozostającym bez pracy, a także zapowiada kontrolowanie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
W ramach programu ma być także wdrażany system pożyczkowy „Pierwszy biznes”. W tym przypadku chodzi o wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie partnerstw na rzecz zatrudnienia na poziomie lokalnym.
Krajowy plan wskazuje także na konieczność jak najszybszego aktywizowania osób biernych zawodowo oraz cudzoziemców. Przy czym – jak zauważa rząd – ta druga grupa już teraz ma prawo do korzystania ze specjalnej pomocy, m.in. ze szkoleń zawodowych.
Jednocześnie uchwalony program umożliwi wspieranie osób marginalizowanych na rynku pracy, czyli takich, które mają problemy z wejściem lub powrotem na rynek oraz utrzymaniem się na nim – chodzi m.in. o osoby młode, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby 50+, a także rodziców z małymi dziećmi i osoby niepełnosprawne.
Przedsiębiorcy dość sceptycznie podchodzą do rządowego programu. Dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy z Konfederacji Lewiatan, wskazuje, że brakuje w nim praktycznych przedsięwzięć, których celem byłoby obniżenie bezrobocia. A to oznacza, że zaplanowany przez rząd wskaźnik zatrudnienia dla osób w przedziale wieku 20–64 lata na poziomie 68,1 proc. (obecnie ponad 57 proc.) może być trudny do osiągnięcia.
500 mln zł taka suma będzie przeznaczona na wsparcie działalności gospodarczej w ramach systemu pożyczkowego
30 mln zł to kwota, jaką rząd planuje przeznaczyć na realizację programu do 2017 r.