Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego będzie sprawdzała prace pisemne cudzoziemców, którzy chcą uzyskać certyfikat.

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN).
Obecnie egzaminy przeprowadza kilkadziesiąt różnych ośrodków (m.in. uczelnie i szkoły językowe), a państwowa komisja bada ok. 20 proc. wybranych losowo prac z części pisemnej egzaminu.
– Przeprowadzone audyty wykazały, że komisje egzaminacyjne w różny sposób oceniały prace z części pisemnej. Zdarza się, że oceny znacznie odbiegały od tych, które zostały zaproponowane w wyniku audytu – twierdzi MEiN.
W większości funkcjonujących w Europie systemów poświadczania znajomości danego języka prace z części pisemnej egzaminu są sprawdzane centralnie przez merytorycznie przygotowanych do tego zadania ekspertów. Resort twierdzi, że przeniesienie oceny prac z części pisemnej z poszczególnych komisji egzaminacyjnych do państwowej komisji pozwoli wzmocnić kontrolę nad przeprowadzaniem sprawdzianów i umożliwi wdrożenie jednolitych standardów, co powinno przyczynić się do podniesienia ich jakości.
Projekt przewiduje też zwiększenie wynagrodzeń członków państwowej komisji. Obecnie maksymalna pensja np. przewodniczącego lub sekretarza nie może być wyższa niż 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej (obecnie wynosi ono 6410 zł). Stawka za udział w posiedzeniu pozostałych członków komisji nie może przekraczać 15 proc. tego wynagrodzenia. Płace nie były zmieniane od 2015 r.
„Porównując wysokości wynagrodzeń członków komisji z pensjami członków innych gremiów funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, np. Rady Doskonałości Naukowej i Komisji Ewaluacji Nauki, należy wskazać, że w Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ich poziom jest zbyt niski, zważywszy na zakres realizowanych zadań” – uważa MEiN.
Resort wylicza, że liczba osób przystępujących do egzaminu przekracza obecnie 12 tys. w skali roku, co oznacza ponad dziesięciokrotny wzrost w stosunku do 2016 r. Projekt nowelizacji ustawy zakłada więc, że miesięczne pensje przewodniczącego i sekretarza państwowej komisji nie będą mogły być wyższe niż 100 proc. wynagrodzenia profesora. W przypadku pozostałych członków komisji stawka za udział w posiedzeniu nie będzie mogła przekroczyć 25 proc. tej kwoty. W projekcie ustawy została też określona maksymalna wysokość płacy za sprawdzenie i ocenę pracy z części pisemnej – za każdą będzie przysługiwało nie więcej niż 2,5 proc. wynagrodzenia profesora.©℗
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji