Nasza firma zatrudnia tylko pracowników administracyjno-biurowych. Czy w tej sytuacji musimy w budynku wygospodarować miejsce na szatnię? A jeśli tak, to czy takie pomieszczenie może być połączone z miejscem do spożywania posiłków?
Z uwagi na to, że pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą przechowywać swoją odzież w przeznaczonych do tego miejscach w pomieszczeniach pracy, pracodawca nie ma obowiązku tworzenia dla nich odrębnej szatni. Gdyby jednak pracodawca stworzył takie pomieszczenie, to nie powinno być ono połączone z jadalnią.
Zgodnie z art. 214 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Ponadto jest obowiązany utrzymywać obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane, w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przy czym szczegółowe zasady organizacji pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych, w tym również szatni, zostały określone w przepisach załącznika nr 3 do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.