Kierownik jednostki samorządowej musi być wysłuchany przez organ, który ma zamiar go zwolnić. Jeżeli nie będzie miał możliwości przedstawienia swoich argumentów, uchwała zarządu jednostki w kwestii jego zwolnienia będzie nieważna – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Początkiem sprawy było rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem szpitala powiatowego w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Mężczyzna miał ukrywać faktyczną sytuację finansową szpitala, który zanotował wielomilionowe straty. Jednostka miała być też źle zarządzana, a nadzór nad inwestycjami pozostawiał wiele do życzenia.
Podstawą do zwolnienia dyrektora ze stanowiska była uchwała zarządu powiatu podjęta na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526). I właśnie tę uchwałę były dyrektor zaskarżył do sądu administracyjnego, twierdząc, że została podjęta z naruszeniem przepisów. Dowodził, że w dniu jej doręczenia przebywał na zwolnieniu lekarskim i jej nie odebrał. Pracownicy starostwa, którzy doręczali mu przesyłkę, nie wiedzieli nic o treści uchwały. Skarżący nie był też obecny na posiedzeniu zarządu powiatu, na którym ją podejmowano. Nie miał więc szansy na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie.
Rozpoznający sprawę w I instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę byłego dyrektora i orzekł o nieważności uchwały zarządu powiatu. Złożona przez pełnomocnika powiatu skarga kasacyjna została oddalona, a uchwała prawomocnie unieważniona.
– Uchwała zarządu powiatu dotyczyła zakończenia stosunku pracy. Choć odnosi się do sfery stosunków prywatnoprawnych, jest uznawana za akt administracyjny. Sąd administracyjny ma prawo oceniać uchwały organów zarządzających jednostek samorządowych odnoszące się do zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych danego samorządu. Dotyczy to także jednostek służby zdrowia działających na podstawie przepisów o działalności leczniczej – wskazał sędzia NSA Roman Ciąglewicz.
Podkreślił, że uchwała została przyjęta w sposób niezgodny z prawem, organ nie wywiązał się bowiem z obowiązku wysłuchania drugiej strony.
– Strona postępowania samorządowego powinna mieć zapewnione warunki do czynnego uczestnictwa w nim. Wynika to wprost z przepisów Konstytucji RP, ale również z art. 16 Europejskiego kodeksu dobrej praktyki administracyjnej zatwierdzonego przez Parlament Europejski. Należy więc zapewnić stronom takie same prawa proceduralne, czyli prawa do obiektywnego, rzeczowego i zgodnego z prawem zbadania sprawy oraz wysłuchania przed organem. Tego nie zrobiono, a zatem orzeczenie unieważniające ten akt odpowiada prawu – stwierdził w konkluzji sędzia Ciąglewicz.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 października 2022 r., sygn. akt II OSK 3116/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia