175 926 zł – to zaktualizowana wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość – stawki stosowanej w analizach ekonomicznych cen leków, które miałyby być refundowane.

Próg ten, QALY, zgodnie z ustawą z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463 ze zm.), wynosi trzykrotność produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca. W związku z najnowszym obwieszczeniem Głównego Urzędu Statystycznego (z 28 października br.), zgodnie z którym wartość PKB na jednego mieszkańca w latach 2018–2020 w Polsce określona została na kwotę 58 642 zł, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zaktualizował wspomniany próg.
– Tym samym kwota 175 926 zł powinna być stosowana w analizach ekonomicznych jako punkt odniesienia dla oszacowania kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, wynikającego z zastąpienia technologii opcjonalnych, w tym refundowanych, wnioskowaną technologią – wskazuje AOTMiT w opublikowanym wczoraj komunikacie.
Przypomnijmy, obecnie próg QALY jest jednym z kryteriów branych pod uwagę przez ministra zdrowia przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych, leki przekraczające go mogą być refundowane – decyzja należy do ministra. W procedowanej obecnie nowelizacji ustawy refundacyjnej (projekt jest po konsultacjach, zgłoszono do niego blisko tysiąc uwag) zaproponowano natomiast dodatkowy zapis, przewidujący obligatoryjną odmowę objęcia refundacją terapii, jeżeli wysokość progu QALY przekracza sześciokrotność PKB na mieszkańca. Resort tłumaczył, że z jednej strony wyznacza to pułap rocznego kosztu leczenia na bardzo wysokim poziomie, z drugiej stanowi hamulec dla nieetycznych żądań koncernów farmaceutycznych. Propozycja ta została skrytykowana – zarówno przez firmy farmaceutyczne, jak i organizacje pacjenckie; wskazywano, że uderzy on zwłaszcza w osoby cierpiące na choroby rzadkie. ©℗