Próg ten, QALY, zgodnie z ustawą z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463 ze zm.), wynosi trzykrotność produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca. W związku z najnowszym obwieszczeniem Głównego Urzędu Statystycznego (z 28 października br.), zgodnie z którym wartość PKB na jednego mieszkańca w latach 2018–2020 w Polsce określona została na kwotę 58 642 zł, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) zaktualizował wspomniany próg.
– Tym samym kwota 175 926 zł powinna być stosowana w analizach ekonomicznych jako punkt odniesienia dla oszacowania kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, wynikającego z zastąpienia technologii opcjonalnych, w tym refundowanych, wnioskowaną technologią – wskazuje AOTMiT w opublikowanym wczoraj komunikacie.