Jak informuje Kancelaria Premiera, projekt zakłada uelastycznienie czasu pracy. Wprowadzony zostanie szerszy niż dotychczas katalog systemów i rozkładów czasu pracy, tj.: zadaniowy, skróconego tygodnia oraz system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. "Jest to odpowiedź na zróżnicowaną specyfikę pracy urzędów" - wskazuje KPRM.

W podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy zmieni się sposób określania długości okresu rozliczeniowego oraz czas jego trwania. Z dotychczasowego określania w tygodniach nastąpi zmiana na miesiące. Jak podaje KPRM, umożliwi to korzystanie z dłuższych okresów rozliczeniowych (z obecnie maksymalnie 8 lub 12 tygodni).

Kancelaria Premiera informuje, że projekt pozwoli także na odbiurokratyzowanie i uelastycznienie naborów do służby cywilnej. Składanie dokumentów w formie elektronicznej stanie się podstawową formą aplikowania na wolne stanowisko pracy. Jednocześnie nadal możliwe będzie składanie dokumentów w postaci papierowej.

Reklama

Komisja, która przeprowadza nabór, będzie mogła wyłaniać więcej niż pięciu najlepszych kandydatów – proporcjonalnie do liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór. Jednocześnie zniesione zostanie ograniczenie dotyczące liczby stanowisk, na które można ogłosić i prowadzić jeden nabór. "Rozwiązanie to zwiększy efektywność naborów prowadzonych na kilka takich samych stanowisk" - ocenia KPRM.

Ponadto projekt przewiduje, że w służbie cywilnej nie będzie mogła być zatrudniona osoba, która od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów, w rozumieniu przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. "Rozwiązanie to wiąże się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, szczególnie w sytuacji podwyższonego zagrożenia w związku z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy" - zauważa KPRM.

Proponowane zmiany odnoszą się także do komisji dyscyplinarnych. Uelastycznione maja zostać przepisy dotyczące tworzenia komisji, łączenia komisji dyscyplinarnych urzędów we wspólną komisję dyscyplinarną oraz dopuszczenie przystąpienia lub wystąpienia urzędów ze wspólnej komisji dyscyplinarnej w trakcie kadencji, bez wpływu na jej byt prawny.(PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska