Nieprzekraczające 14 dni opóźnienie w opłaceniu należności na ZUS nie pozbawi osoby, która prowadzi własną firmę, pomocy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Taką zmianę przewiduje przyjęta przez Senat ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obecnie fundusz refunduje składki na ZUS, jeżeli przedsiębiorca opłacił je w terminie wymaganym przez przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 115). Przekroczenie go nawet o jeden dzień powoduje, że PFRON odmawia zwrotu pieniędzy.
Nowelizacja ustawy rehabilitacyjnej zakłada, że składki będą refundowane, jeżeli opóźnienie w ich uiszczeniu nie będzie większe niż 14 dni. Prowadzący własne firmy będą więc mogli skorzystać z tego samego uprawnienia, jakie przysługuje pracodawcom starającym się o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych pracowników. Ponadto prawo do 14-dniowego spóźnienia będzie przysługiwać rolnikom opłacającym należności do KRUS za siebie i domowników, bo one też są refundowane przez PFRON.
Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące wnioskowania do prezesa PFRON o umorzenie w całości lub części, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności należności względem funduszu. Takie prawo będą mieli niepełnosprawni przedsiębiorcy i rolnicy, którzy uzyskali nienależne refundacje.
Niepełnosprawni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ułatwień od 1 października 2015 r., ponieważ do zmienionych przepisów trzeba dostosować system informatyczny obsługujący refundacje.
Etap legislacyjny
Skierowanie ustawy do podpisu prezydenta