Dla obowiązku naliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK istotne jest bowiem posiadanie przez daną osobę statusu uczestnika PPK oraz to, czy dana należność spełnia definicję wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK.

Joanna Gawęda, Ekspert PFR Portal PPK

Pytanie:

24 października zawarliśmy umowę o pracę z osobą, która do połowy września – przez dwa miesiące - pracowała u nas na podstawie umowy zlecenia. W okresie tego zatrudnienia nie była uczestnikiem PPK (złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK). Teraz zmieniła zdanie i chce oszczędzać w tym programie. Dlatego na początku listopada „zapiszemy” ją do PPK. 10 listopada wypłacimy jej wynagrodzenie osiągnięte z tytułu wykonywania umowy zlecenia, które wykażemy w raporcie miesięcznym ZUS RCA z kodem 3000. Czy wynagrodzenie przysługujące za okres, w którym pracownik nie był uczestnikiem PPK, stanowi podstawę naliczenia wpłat do PPK?

Odpowiedź:

Tak. W sytuacji opisanej w pytaniu należy naliczyć wpłaty do PPK od wynagrodzenia osiągniętego przez uczestnika PPK z tytułu wykonywania umowy zlecenia, wypłaconego mu po ustaniu tej umowy - mimo, że w okresie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia nie był on jeszcze uczestnikiem PPK.

Dla obowiązku naliczania, pobierania i dokonywania wpłat do PPK istotne jest bowiem posiadanie przez daną osobę statusu uczestnika PPK oraz to, czy dana należność spełnia definicję wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK. Nie ma przy tym znaczenia za jaki okres oraz z jakiego tytułu do ubezpieczeń przysługuje to wynagrodzenie. A zatem, jeśli już po ustaniu zatrudnienia lub po zmianie tytułu do ubezpieczeń (w tym samym podmiocie zatrudniającym) uczestnik PPK otrzyma wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK, to - nawet jeśli przysługuje ono za okres, w którym pracownik nie był jeszcze uczestnikiem PPK - pracodawca jest zobowiązany do naliczenia za tego uczestnika wpłat do PPK od wypłaconego mu wynagrodzenia.

Status uczestnika PPK

Uczestnikiem PPK jest osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Oznacza, że osoba zatrudniona staje się uczestnikiem PPK w chwili zawarcia - w jej imieniu i na jej rzecz - umowy o prowadzenie PPK i pozostaje nim bez względu na to, czy pozostaje w zatrudnieniu w danym podmiocie, finansuje wpłaty do PPK, jak również bez względu na tytuł do ubezpieczeń społecznych lub obowiązek podlegania tym ubezpieczeniom.

Definicja wynagrodzenia

Podobnie jest z podstawą naliczenia wpłat do PPK. Tutaj istotne jest tylko to, czy wypłacana uczestnikowi PPK kwota jest wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o PPK. Wynagrodzenie, w rozumieniu ustawy o PPK, stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia do tzw. 30-krotności oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Definicja wynagrodzenia, tak jak definicja uczestnika PPK, nie rozróżnia ani tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z których wypłacane jest to wynagrodzenie, ani też nie rozróżnia podlegania tym ubezpieczeniom na dobrowolne i obowiązkowe.