Wielu pracownikom możliwość szybkiego rozwiązania umowy o pracę może ułatwić jej zmianę lub realizację innych planów życiowych. Najłatwiejszym sposobem dla pracownika, aby rozstać się z pracodawcą, jest zgodne oświadczenie woli obu stron. Jeśli to się nie uda, pozostają inne przepisy prawa pracy.

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Co do zasady przepisy prawa pracy przewidują pięć sposobów zakończenia współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Przede wszystkim będzie to rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Ponadto można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia. Jeśli umowa była na czas określony inie zostanie przedłużona, może się skończyć wraz z upływem czasu, na który została zawarta. W szczególnych okolicznościach jak np. śmierć pracownika, stosunek pracy automatycznie wygasa.

Jak szybko rozwiązać umowę o pracę? Porozumienie stron

Najszybszym sposobem na rozwiązanie umowy o pracę, szczególnie jeśli zależy na tym pracownikowi, będzie „dogadanie się z pracodawcą”, czyli rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Na podstawie zgodnego oświadczenia woli, strony ustalają, kiedy i na jakich zasadach dochodzi do rozwiązania umowy.

Sama umowa wymaga zgody obu stron na rozwiązanie umowy, jak i wspólnego podpisania dokumentu, który będzie potwierdzał termin i zasady zakończenia współpracy przez strony. Brak daty w takim dokumencie będzie jednak skutkował faktem, że ustalenia wchodzą w życie w dniu ich zawarcia. Oczywiście umowa o pracę może zawierać klauzule terminów wypowiedzenia, ale w przypadku porozumienia nie ma to żadnego znaczenia.

Co ważne, w tym przypadku ani pracodawca, ani pracownik nie mają możliwości odwołania się od porozumienia do sądu pracy. Za porozumieniem można rozwiązać każdą umowę o pracę, czyli niezależnie od tego, czy została zawarta na okres próbny, czas określony czy czas nieokreślony. Można ją również rozwiązać w każdym czasie. Pracownik nie ma możliwości uzyskania dni wolnych na poszukiwanie pracy ani zasiłku dla bezrobotnych. Ma to ważne znaczenie, gdyby jednak nasz nowy pracodawca nie wywiązał się z zapowiedzi zatrudnienia lub nasze plany by się zmieniły.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie ma znaczenia ochrona, jakiej mogą podlegać pracownicy. Oznacza to, że z kobietą w ciąży czy pracownikiem w wieku przedemerytalnym również możesz rozwiązać umowę w tym trybie. Na koniec warto pamiętać, że podpisując rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, nie trzeba podawać żadnej przyczyny zaistnienia tego faktu.

Jak szybko rozwiązać umowę o pracę? Rozwiązanie umowy ze skróconym okresem wypowiedzenia

W tym przypadku pracownik musi złożyć przede wszystkim wypowiedzenie umowy o pracę. Zgodnie z kodeksem pracy, w zależności od posiadanej umowy, będą obowiązywały różne okresy wypowiedzenia. To, co jest ważne to fakt, że za porozumieniem stron, można je skrócić. Wypowiedzenie warto skrócić w przypadku, gdy pracownik składa jednostronnie oświadczenie woli o odejściu z firmy. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dana osoba została zatrudniona na podstawie umowy na okres próbny, na zastępstwo, na czas określony i nieokreślony.

Pracownik może więc w porozumieniu z pracodawcą skrócić okresów wypowiedzenia — strony w tym wypadku zawierają porozumienie już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Za porozumieniem można skrócić każdy okres wypowiedzenia w dowolny sposób, nawet do kilku dni.

Jak szybko rozwiązać umowę o pracę? Odejście z pracy

Poza rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron lub z wypowiedzeniem umowy i skrócenie czasu wypowiedzenia jest jeszcze jeden przypadek, kiedy zwolnienie z pracy może odbyć się szybko. Dzieje się tak w szczególnych przypadkach, kiedy pracownik np. otrzymuje orzeczenie lekarskie, stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniósł go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Pracownik może odejść z pracy także w przypadku, jeśli pracodawca dokonuje ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków jak dbanie o bezpieczeństwo pracowników i przepisy BHP, brak wypłaty wynagrodzenia, nieprzestrzeganie przepisów czasu pracy, stosowanie mobbingu.

Oczywiście ten ostatni akapit dotyczy raczej radykalnych przypadków i nigdy nie powinien mieć miejsca. Wobec powyższego najlepszym, najszybszym i najmniej problematycznym sposobem na rozwiązanie stosunku pracy jest porozumienie się z pracodawcą co do daty i zasad kończących współpracę, niezależnie od tego, jaką umowę mamy aktualnie obowiązującą.