Niedziela na potrzeby przepisów o czasie pracy została zdefiniowana w art. 1519 par. 2 ustawy z 26 czerwca1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1700; dalej: k.p). Zgodnie z tym przepisem za pracę w niedzielę i święto w przypadkach, o których mowa w art. 15110 k.p., uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godz. 6 w tym dniu a godz. 6 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. Zatem niedziela określona w kodeksie pracy nie trwa tak jak kalendarzowa od północy, ale od godz. 6 w niedzielę, więc od godz. 0 w niedzielę do 5.59 nad ranem jest nadal sobota w rozumieniu przepisów o czasie pracy. Ma to swoje skutki w przypadku pracy w nocy z soboty na niedzielę i może oznaczać obowiązek oddania pracownikowi aż dwóch dni wolnych od pracy w zamian za dodatkową pracę przypadającą w tym czasie.
Przykład 1