•  PIELĘGNIARKI PRZEGRAŁY W TRYBUNALE. Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu oddalił skargę polskiego rządu na unijną dyrektywę z 2005 roku, która nie uznaje uprawnień większości polskich pielęgniarek. Wyjaśnił, że Polska zgodziła się na takie rozwiązania w trakcie negocjacji przed wstąpieniem do UE. Pielęgniarki i położne, które ukończyły licea zawodowe i nie podwyższyły swojego wykształcenia (licencjat), mają prawo do ubiegania się w innych krajach UE tylko o pracę w charakterze asystentki pielęgniarskiej. Muszą wykazać się pięcioletnim stażem pracy w ciągu siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku o uznanie kwalifikacji. W innych krajach UE niezbędny jest trzyletni staż w trakcie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o uznanie kwalifikacji.
  •  WIĘCEJ PIENIĘDZY NA DOŻYWIANIE. Rada Ministrów zdecydowała, że w 2008 roku wojewodowie otrzymają 250 mln zł na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, a w roku następnym 300 mln zł. Ponadto do końca 2009 roku będą mogli przeznaczać 20 proc. przyznanych środków na tworzenie nowych lub dodatkowe wyposażenie istniejących punktów przygotowywania i wydawania posiłków oraz na ich dowożenie. Od 2009 roku pomocą zostaną objęte osoby, które dotychczas nie mogły korzystać z dożywiania, m.in. ze względu na brak warunków technicznych.

Więcej www.kprm.gov.pl

  •  EMERYTURY POMOSTOWE DO POPRAWKI. Wczoraj odbyło się posiedzenie Zespołu Komisji Trójstronnej ds. ubezpieczeń społecznych dotyczące emerytur pomostowych. Według danych ZUS przedstawionych partnerom społecznym prawo do wcześniejszej emerytury z powodu pracy w szczególnych warunkach lub charakterze ma około 1,2 mln osób. Ponieważ są duże kontrowersje dotyczące tego, komu należą się świadczenia, negocjacje będą kontynuowane 24 lipca. Związki zawodowe przedstawią wówczas propozycje dotyczące wykazu prac uprawniających do emerytur pomostowych.
  •  NOWY PROGRAM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Od września ma ruszyć nowy projekt PFRON Trener - zapowiedział wczoraj prezes funduszu Ryszard Wijas. Niepełnosprawny otrzyma możliwość zawarcia stosunku pracy dzięki pomocy specjalnego asystenta. Będzie on wykonywał prace tego samego rodzaju co osoba niepełnosprawna. Jeśli zostanie ona kelnerką, jej asystent (trener) również będzie wykonywał takie obowiązki - powiedział prezes Ryszard Wijas.

Więcej www.pfron.org.pl

■  POMOC DLA SZPITALI. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę zmieniającą budżet województwa. Umożliwi ona zarządowi i skarbnikowi udzielanie krótkoterminowych pożyczek (w sumie 30 mln zł) na bieżące funkcjonowanie szpitali, w których prowadzony jest strajk lekarzy. O pożyczkę już wystąpił warszawski szpital przy ul. Barskiej. Do skarbnika województwa wpłynęło już kilka wniosków - w sumie na 15 mln zł.

Więcej www.mazovia.pl