Tak wynika z wyjaśnienia departamentu pomocy i integracji społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla urzędów wojewódzkich. Zgłaszały one wątpliwości w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014–2020”. Zdaniem resortu nie ma możliwości ponoszenia przez budżet państwa kosztów całodziennego wyżywienia zarówno dzieci lub uczniów przebywających w placówkach oświatowych, jak i innych osób, które samodzielnie nie mogą sobie zapewnić posiłku.
Przesądza o tym treść programu ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. (M.P. poz. 1024 ze zm.), w którym użyto pojęcia „posiłek” w liczbie pojedynczej. Za przyjęciem tej interpretacji przemawia też art. 48 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163), w którym są wymienione zadania gminy i jest wśród nich zapewnienie uprawnionym „posiłku”. Jednocześnie w ocenie departamentu pomocy w sytuacji, gdy obiad w stołówce placówki oświatowej jest złożony np. z dwóch lub trzech dań wydawanych w odstępie czasowym, to należy uznać go za jeden posiłek.
Resort pracy wskazuje też, że w tym roku został zmodyfikowany formularz sprawozdania z realizacji programu. Usunięto z niego pozycję dotyczącą podawania danych na temat całodziennego wyżywienia. Znajdowała się ona w druku składanym za 2014 r. i jej wypełnienie przez gminę nie powoduje braku akceptacji sprawozdania. Nie oznacza to jednak, że samorząd mógł sfinansować z budżetowych pieniędzy całodzienne wyżywienie.
Ta sytuacja może się zmienić. W związku z sugestiami ze strony niektórych urzędów wojewódzkich, aby całodzienne wyżywienie w żłobkach i przedszkolach było rozumiane jako jeden posiłek, departament pomocy rozważa możliwości dokonania modyfikacji w rządowej uchwale.
– Byłoby to korzystne rozwiązanie, bo teraz, gdy otrzymujemy informację o całodziennym wyżywieniu dziecka, pytamy, jaki był konkretny koszt obiadu – mówi Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.
Do bezpłatnego posiłku, zasiłku celowego na zakup żywności (lub posiłku) lub świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych uprawnione są osoby samotne i rodziny, których dochody nie przekraczają 150 proc. kryterium z pomocy społecznej.
3,85 mld zł przeznaczy rząd na bezpłatne posiłki w latach 2014–2020