Wystarczy, że osoba wykonująca pracę na zlecenie złoży płatnikowi składek pisemne oświadczenie, że chce podlegać takiemu dobrowolnemu ubezpieczeniu
Z ostatnich danych ZUS wynika, że zaledwie 404 tys. osób z 935 tys. wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.
Ekspertów te dane nie dziwią. – Nie wszystkie osoby wiedzą o takiej możliwości – tłumaczy Karolina Miara, adwokat. – Wielu ubezpieczonych nie pyta pracodawców o dodatkowe chorobowe, gdyż obawia się, że zostanie to odebrane jako chęć skorzystania ze zwolnienia lekarskiego – dodaje.
Podstawą do objęcia ubezpieczeniem chorobowym zleceniobiorców jest ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121). Przy czym wykonawcy takich umów podlegają z mocy prawa ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu. Obowiązkowe jest dla nich również ubezpieczenie zdrowotne. Z kolei chorobowe ma charakter dobrowolny. Skorzystanie z tej formy ochrony jest możliwe, o ile osoba wykonująca pracę na zlecenie złoży płatnikowi składek pisemne oświadczenie, w którym wyrazi wolę podlegania takiemu ubezpieczeniu. Dokument ten musi być następnie zgłoszony przez pracodawcę do ZUS.
Jak podkreślają eksperci zgłoszenie zleceniobiorcy do chorobowego nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki. Otóż firma musi najpierw wyrejestrować taką osobę z obowiązkowych ubezpieczeń i równocześnie zgłosić ją do składek emerytalnych, rentowych, wypadkowej, zdrowotnej oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na formularzu ZUS ZUA. Taka kolejność podstępowania została określona w art. 36 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Eksperci dodają, że sytuacja osób wykonujących prace na podstawie umów-zleceń jest lepsza niż prowadzących działalność gospodarczą. Ta grupa zatrudnionych nie traci bowiem prawa do chorobowego w przypadku nieterminowego opłacania składek. A dzieje się tak dlatego, że zleceniobiorca nie może ponosić konsekwencji nieterminowego przekazania przez zleceniodawcę pobranych z jego wynagrodzenia składek. Tym samym w przypadku tej grupy osób dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym takie pismo zostało złożone.
Ważne
Zleceniobiorca jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego we wniosku, który pracodawca musi złożyć do ZUS