Warunkiem korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej jest podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zwykle konieczne jest też wniesienie opłaty dodatkowej, a następnie comiesięczne terminowe przekazywanie składki.
Czy zgłoszenie członka rodziny podwyższy składkę?
Reklama
Po rozwiązaniu umowy o pracę planuję przez jakiś czas pracować w domu. Jestem dziennikarzem, więc będę otrzymywał honoraria autorskie. Podpisując umowę z NFZ, chciałbym też ubezpieczyć ojca, który od kilku miesięcy nigdzie nie pracuje. Czy to znacznie zwiększy moje wpłaty?

Reklama
Osoba, która przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, ma obowiązek zgłosić do niego członków rodziny, jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu. Za członków rodziny uważa się m.in. wstępnych, czyli także rodziców pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Zgłoszenie ojca do ubezpieczenia zdrowotnego zależy więc od spełnienia dwóch warunków. Musi on prowadzić z synem wspólne gospodarstwo domowe. Ponadto trzeba sprawdzić, czy nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego – czy np. nie został zgłoszony do niego przez urząd pracy jako bezrobotny. Osoba, która zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Aby członek rodziny mógł korzystać ze świadczeń zdrowotnych dobrowolnie, ubezpieczony musi co miesiąc opłacać za siebie bez opóźnień składkę.
Podstawa prawna
Art. 5 pkt 3, art. 68 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Czy dodatkową opłatę można rozłożyć na raty
Zdecydowałem się na przystąpienie w marcu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Od rozwiązania umowy o pracę minął już ponad rok i podobno muszę wnieść wysoką opłatę. Czy jest szansa na zwolnienie z niej albo rozłożenie na raty?
Zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej. Jest ona tym wyższa, im dłuższy czas osoba wnioskująca nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Gdy przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyższej roku do dwóch lat, opłata wynosi 50 proc. dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki – w marcu 2069,71 zł (4139,42 zł x 50 proc.).
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby ubezpieczającej się, dyrektor oddziału NFZ może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na miesięczne raty (maksymalnie na 12 rat). Formularze takich wniosków zostały opracowane przez NFZ i są dostępne w oddziale albo na stronie internetowej Funduszu. Wnioski trzeba uzasadnić. Należy zatem wyjaśnić, jaka jest sytuacja materialna, zdrowotna, rodzinna wnioskodawcy i wskazać okoliczności uniemożliwiające wniesienie opłaty. Trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające te okoliczności.
Maksymalna liczba rat, która zależy od wysokości opłaty, wynika z instrukcji stanowiącej załącznik do zarządzenia Prezesa NFZ (nr 52/2013/DSS z 19 września 2013 r.). W opisanej sytuacji instrukcja dopuszcza rozłożenie opłaty maksymalnie na trzy raty.
Podstawa prawna
Art. 68 ust. 7–11 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Czy można podpisać umowę z datą wsteczną
Pół roku temu straciłem pracę. Gdy trafiłem do szpitala, okazało się, że nie podlegam ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy mogę przystąpić do niego z datą rozwiązania umowy o pracę i opłacić zaległe składki, aby szpital uznał, że jestem ubezpieczony?
Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ. Od tego dnia przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Zawarcie umowy poprzedza wniosek osoby chcącej przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia. Przepisy nie dopuszczają zawarcia umowy z datą wsteczną, tj. wcześniejszą niż data wpływu wniosku o objęcie ubezpieczeniem.
Podstawa prawna
Art. 68 ust. 5, art. 68 ust. 12 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Czy zawieszający działalność może się ubezpieczyć
Muszę na kilka miesięcy zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej. Czy w tym okresie mogę za siebie opłacać składkę, aby korzystać ze świadczeń zdrowotnych?
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeśli nie może być w tym czasie zgłoszony do niego jako członek rodziny, a przerwa w prowadzeniu firmy jest dłuższa niż 30 dni, to powinien przystąpić do ubezpieczenia dobrowolnie. Prawo do świadczeń zdrowotnych ustaje bowiem po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, czyli po 30 dniach od zawieszenia działalności. Oczywiście po wznowieniu wykonywania działalności przedsiębiorca znów będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu jej prowadzenia.
Podstawa prawna
Art. 36a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121).
Art. 67 ust. 4, art. 68 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Czy zaległość powoduje ustanie ubezpieczenia
Ponad rok temu przystąpiłem do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Z powodu złej sytuacji finansowej nie opłaciłem składki zdrowotnej za grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r. Czy brak wpłat powoduje wyłączenie mnie z ubezpieczenia? Czy w takiej sytuacji mam jakieś zaległości wobec Funduszu?
Osoba dobrowolnie ubezpieczona w NFZ przestaje być objęta tym ubezpieczeniem po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Składka zdrowotna za każdy miesiąc kalendarzowy musi być opłacona do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, zatem składkę za grudzień 2014 r. należało opłacić do 15 stycznia 2015 r. Od 16 stycznia powstała więc zaległość, a po upływie miesiąca, czyli od 17 lutego, nastąpiło wyłączenie z ubezpieczenia. NFZ podkreśla, że rozwiązanie umowy nie powoduje anulowania obowiązku wpłacenia składek należnych za okres, w którym obowiązywała.
Podstawa prawna
Art. 68 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Czy niski dochód uzasadnia obniżenie składki
Od dwóch miesięcy wykonuję umowę o dzieło. Jest to moje jedyne źródło zarobkowania. Jestem samotny, więc zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzinę nie wchodzi w grę. Chcę od połowy tego miesiąca sam za siebie opłacać składki. Czy jeśli uzyskany przeze mnie w danym miesiącu przychód będzie bardzo niski, mogę je obniżyć?
Zawarcie umowy z NFZ o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wiąże się z koniecznością comiesięcznego opłacania składki. Wynosi ona 9 proc. od kwoty deklarowanego miesięcznego dochodu, który jednak nie może być niższy od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku.
Ponieważ obowiązuje minimalna podstawa do naliczania składki, która zmienia się co kwartał, ubezpieczający się dobrowolnie musi sprawdzić jej wysokość. Ogłasza ją prezes GUS w Monitorze Polskim. Informację o kwocie minimalnej składki można uzyskać także m.in. w oddziale wojewódzkim NFZ lub sprawdzić na stronie internetowej Funduszu. Za marzec najniższa składka wynosi 372,55 zł (4139,42 zł x 9 proc.). Trzeba ją przekazać do 15 kwietnia, bo obowiązuje zasada, że składka za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Istotne jest również to, że składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna. Zatem przystąpienie do ubezpieczenia od połowy miesiąca nie spowoduje jej obniżenia.
Podstawa prawna
Art. 5 pkt 31, art. 68 ust. 4 pkt 1, art. 79 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2014 r. (M.P. z 2015 r. poz. 135).