Tak wynika z odpowiedzi Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) na pytanie zadane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja przedstawiła w niej sytuację firmy, która w ubiegłym roku zrezygnowała ze statusu zakładu pracy chronionej, ale zachowała prawo do prowadzenia ZFRON. Było to możliwe, bo spełniała warunek określony w art. 33b ust. 7b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), a mianowicie miała minimum 15 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz 18-proc. lub 25-proc. wskaźnik zatrudnienia osób z dysfunkcjami.
Od 1 października br. zatrudnienie w firmie spadnie jednak poniżej 15 etatów. To oznacza utratę uprawnienia do posiadania ZFRON i konieczność przekazania do PFRON niewykorzystanych pieniędzy zgromadzonych na koncie funduszu. Co więcej, zgodnie z art. 33b ust. 7a zwrotowi podlega też kwota odpowiadająca sumie wydatkowanej na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie środków trwałych w związku z modernizacją zakładu, utworzeniem lub przystosowaniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, budową lub rozbudową bazy rehabilitacyjnej, wypoczynkowej i socjalnej oraz na zakup środków transportu – w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi.