Jestem rolnikiem, od pięciu lat prowadzę gospodarstwo o powierzchni 8 ha. Chciałbym jednocześnie, nie zaprzestając uprawy roli, otworzyć niewielką firmę – mały sklepik. Chcę sprzedawać nawozy i narzędzia rolnicze. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą, będę musiał płacić składki na ZUS, czy wystarczy opłacanie ubezpieczenia rolniczego – pyta pan Andrzej.
Z informacji przekazanych przez czytelnika wynika, że nie będzie musiał opłacać składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Opłacanie w takiej sytuacji tylko składki w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego to przywilej rolników, którzy są ubezpieczeni w KRUS przez co najmniej trzy lata i spełniają jednocześnie następujące warunki:
● złożą w kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej,
● nadal prowadzą działalność rolniczą lub stale pracują w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym produkcji rolnej,
● nie są pracownikami i nie pozostają w stosunku służbowym,
● nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
● kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej przepisami kwoty.
Pan Andrzej – jak wynika z listu – spełnia te warunki, musi tylko zgłosić prowadzenie działalności w KRUS.
Podstawa prawna
Art. 6 ust.1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121). Art. 5a, art. 6 pkt. 1, art. 7, art. 16 ust. 1, art. 38 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r. poz. 1403 ze zm.).