Po rozwiązaniu umowy o pracę z uczestnikiem PPK, pracodawca wypłacił mu zaległe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Czy od tego wynagrodzenia miał obowiązek naliczyć wpłaty do PPK?

Ważne: Jeżeli po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK nastąpiło rozwiązanie umowy o zarządzanie PPK zawartej z instytucją finansową, która jest stroną umowy o prowadzenie PPK zawartej w imieniu i na rzecz tego uczestnika PPK, podmiot zatrudniający nie jest zobowiązany do naliczenia, pobrania i dokonania wpłat do PPK, obliczonych od wynagrodzenia wypłaconego po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK.

Obowiązek naliczania wpłat do PPK i ich wysokość

Ustanie zatrudnienia uczestnika PPK pozostaje zasadniczo bez wpływu na obowiązek podmiotu zatrudniającego obliczenia, pobrania i dokonania wpłat do PPK. Wpłaty do PPK należy zatem naliczyć także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia, jeżeli przed jego wypłatą osoba ta nie złożyła deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
Podmiot zatrudniający powinien naliczyć wpłaty do PPK, finansowane przez uczestnika PPK, od wynagrodzenia wypłaconego po ustaniu zatrudnienia zgodnie z ostatnią deklaracją dotyczącą wpłat do PPK tego uczestnika. Przykładowo, jeżeli uczestnik PPK finansował nie tylko wpłatę podstawową, ale także wpłatę dodatkową do PPK, to trzeba obliczyć, pobrać z wynagrodzenia wypłaconego mu po ustaniu zatrudnienia i przekazać do instytucji finansowej również wpłatę dodatkową, finansowaną przez tego uczestnika, w zadeklarowanej przez niego wysokości. Wpłaty do PPK, finansowane przez podmiot zatrudniający, należy obliczyć i przekazać do instytucji finansowej w wysokości obowiązującej w terminie ich naliczenia, zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz postanowieniami umowy o zarządzanie PPK.

Zmiana instytucji finansowej

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie jest możliwe bez uprzedniego zawarcia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK. Postanowienia obu tych umów składają się na prawidłowe, zgodne z zasadami określonymi w ustawie o PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK.
Art. 12 ustawy o PPK określa tryb postępowania w przypadku wypowiedzenia umowy o zarządzanie PPK przez podmiot zatrudniający. Podmiot zatrudniający może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK tylko wtedy, jeżeli zawarł już umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwo emerytalne, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń.
Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK nie może prowadzić do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, jeżeli na rachunku PPK są zapisane jednostki uczestnictwa lub jednostki rozrachunkowe.

Bieżące wpłaty do nowej instytucji

Wpłaty bieżące, przekazywane do PPK po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK, są dokonywane do nowej instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł nową umowę o zarządzanie PPK oraz nową umowę o prowadzenie PPK. Do nowej instytucji finansowej są przekazywane również wszelkie wpłaty naliczone od „odroczonego wynagrodzenia”, należnego uczestnikowi PPK za okresy, w których podmiot zatrudniający był związany umową o zarządzanie PPK z dotychczasową instytucją finansową.
Gdyby po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK w podmiocie zatrudniającym doszło do wypowiedzenia przez ten podmiot umowy o zarządzanie PPK dotychczasowej instytucji finansowej i do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, a byłemu pracownikowi przysługiwałoby takie „odroczone wynagrodzenie” w tym podmiocie zatrudniającym, to podmiot zatrudniający nie byłby zobowiązany do obliczenia, pobrania i przekazania wpłat do PPK obliczonych od tego „odroczonego wynagrodzenia”. Wynika to z tego, że wpłaty do PPK mogą być dokonywane przez podmiot zatrudniający tylko do instytucji finansowej, z którą ten podmiot zatrudniający ma zawartą umowę o zarządzanie PPK.
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.
Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK