Organ Krajowej Administracji Skarbowej poświadczy celnikom odpowiednie okresy zatrudnienia ważne w kontekście ich zabezpieczenia społecznego. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, który trafił właśnie do uzgodnień.

Potrzeba zmiany to konsekwencja nowelizacji ustawy zaopatrzeniowej z 12 maja 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1115), która weszła w życie 10 czerwca br. Zmieniła ona m.in. warunki nabywania uprawnień emerytalnych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (i dawnej Służby Celnej). W efekcie przy ubieganiu się o emeryturę policyjną przez te osoby nie jest już wymagany warunek wykonywania przez okres co najmniej pięciu lat zadań o charakterze policyjnym. W związku z tym zaszła potrzeba uchylenia przepisu rozporządzenia, który określa dokument potwierdzający posiadanie takiego stażu.
Przypomnijmy, że osoby, które przed 10 czerwca 2022 r. z powodu nieposiadania wymaganego przepisami okresu nie mogły nabyć prawa do emerytury policyjnej, a obecnie po likwidacji tego warunku spełniają przesłanki do jej nabycia, powinny wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia. Dotyczy to osób zwolnionych i tych, którym stosunek służby został przekształcony albo wygasł po 3 marca 2015 r. oraz nie mają ustalonego prawa do emerytury z systemu powszechnego.
Wspomniana nowelizacja ustawy rozszerzyła też katalog okresów traktowanych jako równorzędne ze służbą w formacjach objętych zakresem ustawy zaopatrzeniowej. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami za takie uważa się m.in. okresy zatrudnienia w Inspekcji Celnej czy w urzędach kontroli skarbowej. Dlatego w rozporządzeniu wskazano, jaki dokument będzie stanowił dowód potwierdzający powyższe okresy zatrudnienia. Ma być to zaświadczenie wystawione przez właściwy organ Krajowej Administracji Skarbowej, wydane na podstawie akt osobowych funkcjonariusza.
W kontekście funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej to nie wszystko. Sejm przedstawił bowiem niedawno opinię do wniosku NSZZ „Solidarność” do TK w ich sprawie. Chodziło o brak zaliczania jako okresów równorzędnych ze służbą w formacjach mundurowych czasu zatrudnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy wcześniej byli zatrudnieni w Inspekcji Celnej lub urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów przy wykonywaniu zadań związanych z wykrywaniem i zapobieganiem popełnianiu niektórych przestępstw i wykroczeń. Podobnie jak prokurator generalny, Sejm wniósł o umorzenie postępowania ze względu na fakt, iż w jego ocenie nowelizacja ustawy zaopatrzeniowej gwarantuje tym funkcjonariuszom odpowiednie uprawnienia dotyczące zabezpieczenia społecznego.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień