Rynek pracy
Wykonywanie obowiązków pośrednika pracy nie jest już zawodem regulowanym. Dlatego niepotrzebna jest procedura uznawania kwalifikacji obcokrajowców, którzy chcą podjąć takie zatrudnienie.
Resort pracy przygotował projekt rozporządzenia, które uchyli dotychczas obowiązujące rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego.
Ma on dostosować przepisy do zmian, które wprowadziła ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829). Spowodowała ona, że stanowiska pośrednika pracy oraz doradcy przestały być zawodami regulowanymi. W konsekwencji niepodlegają przepisom ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.). Jej art. 18 zobowiązywał ministrów z poszczególnych działów administracji do określania w rozporządzeniu procedury potwierdzania posiadanych kwalifikacji w zawodzie regulowanym.
Projekt uchyla więc dotychczas obowiązujące przepisy, które zakładały, że obcokrajowcy, którzy w swoim kraju uzyskali uprawnienia pozwalające na zatrudnienie jako pośrednik pracy lub doradca zawodowy, musieli w Polsce odbyć staż adaptacyjny i zdać test umiejętności. Były one przeprowadzane w powiatowych oraz wojewódzkich urzędach pracy.
Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji