Pani Maryla opiekuje się niepełnosprawną córką. Poprawie stanu zdrowia dziewczynki bardzo pomagają wyjazdy nad morze, gdzie w ośrodku rehabilitacyjnym ma zapewnione specjalistyczne ćwiczenia, a matka może razem z nią przebywać. Czytelniczka zamierza również w tym roku starać się o dofinansowanie do turnusu dla siebie i córki. – Podobno w tym roku dopłaty są wyższe. Czy to prawda – pyta
Rzeczywiście, osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, którzy chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, mogą od początku tego roku liczyć na wyższe wsparcie. Wysokość dopłaty do turnusu stanowi określony procent przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (do końca lutego obowiązuje średnia pensja z III kwartału 2014 r., wynosząca 3781,14 zł). Od 2015 r. dofinansowanie wynosi:

30 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z uszczerbkiem na zdrowiu, która nie skończyła 16 lat, i w wieku między 16 a 24 lata, jeżeli uczy się i nie pracuje bez względu na stopień niepełnosprawności),27 proc. – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,25 proc. – dla osoby z lekkim poziomem dysfunkcji zdrowotnej,20 proc. – dla osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, bez względu na stopień uszczerbku na zdrowiu.

W niektórych przypadkach dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może być również przyznane opiekunowi osoby niepełnosprawnej – gdy zajmuje się dzieckiem lub osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu dysfunkcji zdrowotnej. Wyraźne wskazanie co do konieczności pobytu opiekuna musi też zawierać wniosek lekarza, kierujący osobę niepełnosprawną na taki turnus. Dla opiekuna stawka dofinansowania do wyjazdu wynosi teraz 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Bez zmian pozostała natomiast wysokość dochodu, od którego jest uzależnione uzyskanie dopłaty do turnusu. W przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może on przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Gdy niepełnosprawny jest osobą samotną, kryterium dochodowe wynosi 65 proc. średniej pensji. Jednak przekroczenie limitów nie oznacza całkowitego braku dofinansowania, bo w takiej sytuacji wysokość wsparcia jest pomniejszana o kwotę przekroczenia, a w uzasadnionych przypadkach z powodu trudnej sytuacji materialnej lub losowej może być przyznane w całości.
Aby otrzymać dopłatę do turnusu rehabilitacyjnego, trzeba złożyć wniosek w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR), podając w nim m.in. wysokość dochodu i liczbę członków rodziny. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności i skierowanie na turnus wystawione przez lekarza, który zajmuje się osobą z dysfunkcją zdrowotną.
Po przyznaniu dofinansowania konieczny jest wybór organizatora turnusu i ośrodka spośród tych, które spełniają wymagane przepisami standardy i są wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Ogólnopolską listę takich miejsc można znaleźć na stronie Empatia.mpips.gov.pl. Do udzielania informacji na temat ośrodków i organizatorów są też zobowiązane PCPR.
Ale uwaga! W przepisach są podane maksymalne stawki dopłat do turnusów. Powiat co roku dysponuje określoną kwotą przekazaną z budżetu państwa, którą dzieli na różne działania związane z rehabilitacją społeczną mieszkańców, a więc przeznacza ją nie tylko na dopłaty do turnusów. Jeśli środki nie są wystarczające w stosunku do potrzeb, to aby objąć pomocą jak największą liczbę osób, może nie przekazać najwyższej kwoty dopłaty.
Nowe limity na likwidację barier w domach i mieszkaniach
Od tego roku zmienia się również wysokość dwóch innych form pomocy, o które osoby niepełnosprawne mogą wnioskować w PCPR. Pierwsza z nich to dofinansowanie do zakupu sprzętu, który służy rehabilitacji w warunkach domowych. Do końca 2014 r. na ten cel można uzyskać do 60 proc. dopłaty, z uwzględnieniem zasady, że nie może to być więcej niż pięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Od tego roku jest to 80 proc.
Wyższym dofinansowaniem objęte zostały też wydatki na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub technicznych. Wsparcie może wynieść do 95 proc. (było 80 proc.) kosztów przedsięwzięcia, ale maksymalnie do wysokości piętnastokrotnego średniego wynagrodzenia. O dopłatę do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby, które mają trudności w poruszaniu, o ile są właścicielami nieruchomości. Jeśli nie, muszą mieć zgodę właściciela mieszkania lub domu, w którym stale mieszkają. Do uzyskania takiego wsparcia trzeba dołączyć do wniosku szczegółowy kosztorys i zakres prac. Dofinansowanie nie obejmie wydatków poniesionych przed przyznaniem pieniędzy przez PCPR.
Podstawa prawna
Par. 1 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. poz. 1937).