Spółka, która nie zatrudnia osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK ma nabyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa innego podmiotu i przejmie dwie osoby zatrudnione (uczestników PPK). W jakich terminach należy zapisać do PPK przejętych pracowników?

Spółka, która nie zatrudnia osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK, 3 października br. nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa innego podmiotu i przejmie, w trybie art. 23[1] kodeksu pracy, 2 osoby zatrudnione – uczestników PPK (z ponad 90-dniowym okresem zatrudnienia). W jakich terminach należy zapisać do PPK przejętych pracowników?

Przejście zakładu pracy lub jego części na pracodawcę, który nie ma wdrożonego pracowniczego planu kapitałowego, wiąże się z koniecznością uruchomienia tego programu. Oznacza to m.in., że w imieniu i na rzecz przejmowanych pracowników, nowy pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowy o prowadzenie PPK (zapisać ich do PPK), chyba, że przed terminem zawarcia tych umów złożą deklaracje o niedokonywaniu wpłat do PPK.

Podmiot, który do tej pory nie uruchomił PPK, ma zdecydowanie więcej czasu na zawarcie umów niż gdyby prowadził już PPK. Do takiego podmiotu nie ma bowiem zastosowania art. 9 ust. 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.), dalej „ustawa o PPK”, zgodnie z którym przejętych pracowników należałoby „zapisać” do PPK w ciągu 7 dni.

Sukcesja w zakresie PPK

W opisywanym w pytaniu przypadku należy przede wszystkim rozstrzygnąć czy ma miejsce sukcesja w zakresie PPK. Ustawa o PPK nie wyłącza bowiem ani nie modyfikuje tzw. sukcesji uniwersalnej (m.in. art. 494 kodeksu spółek handlowych) albo tzw. sukcesji singularnej (art. 55[1] kodeksu cywilnego). Oznacza to, że jeśli następuje sukcesja w zakresie PPK, spółka przejmująca przejmie również prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie PPK spółki przejmowanej. W takiej sytuacji zawieranie nowej umowy o zarządzanie PPK nie będzie konieczne. Spółka przejmująca nie będzie też musiała zawrzeć nowych umów o prowadzenie PPK dla przejmowanych pracowników - uczestników PPK (uczestnicy PPK w tym podmiocie oszczędzają dalej na tych samych zasadach, zgodnie z postanowieniami zawartych dla nich umów o prowadzenie PPK).

Wymagany okres zatrudnienia

Warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest legitymowanie się przez osobę zatrudnioną wymaganym okresem zatrudnienia w danym podmiocie. Pracodawca może zawrzeć umowę o prowadzenie PPK nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w tym podmiocie, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach, jeżeli z mocy odrębnych przepisów pracodawca jest ich następcą prawnym. [koniec ramki]

Wdrożenie PPK na zasadach ogólnych

Gdyby jednak przy przejęciu pracowników nie miała miejsca sukcesja w zakresie PPK, podmiot przejmujący utworzy PPK na zasadach ogólnych określonych w art. 16 i art. 8 ust. 1 ustawy o PPK. Zgodnie z art. 16 ustawy o PPK podmiot zatrudniający zawiera umowy o prowadzenie PPK nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, umowę o zarządzanie PPK podmiot zatrudniający musi zawrzeć nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym w stosunku do pierwszej osoby zatrudnionej podmiot ten ma obowiązek zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.

Dla spółki, o której mowa w pytaniu, oznaczałoby to konieczność zawarcia umów o prowadzenie PPK dla przejętych pracowników najpóźniej 10 listopada b.r. (należy przyjąć, że miesiąc, w którym taka osoba jest przejmowana, jest miesiącem, w którym upłynął okres 3 miesięcy zatrudnienia). Gdyby przejmujący podmiot zatrudniający zawarł umowy o prowadzenie PPK w tym najpóźniejszym terminie – umowę o zarządzanie zobowiązany byłby zawrzeć najpóźniej 26 października b.r.

Należy również pamiętać, że decyzja o wyborze instytucji, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, powinna zostać podjęta w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub – jeśli takie nie działają w podmiocie zatrudniającym – z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym w tym podmiocie.

Anna Maciocha, ekspert PFR Portal PPK