Kontrole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy mają na celu zweryfikowanie, czy konkretny pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy. Dowiedz się, jakie uprawnienia przysługują inspektorowi oraz z czym wiąże się przeprowadzanie kontroli.

Ustawa o państwowej inspekcji pracy przyznaje inspektorowi pracy możliwość przeprowadzenia kontroli co do zasady w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Czynności kontrolne muszą być jednak poprzedzone okazaniem podmiotowi kontrolowanemu legitymacji służbowej oraz imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Prowadzona jest ona przez inspektora określonego w upoważnieniu. Zmiana kontrolera wiązać będzie się z przedstawieniem kolejnego, zindywidualizowanego pisma.

Możliwe jest też przeprowadzenie kontroli tylko na podstawie legitymacji służbowej. Dzieje się to w sytuacji, gdy trzeba ją przeprowadzić niezwłocznie (np. istnieje zagrożenie życia lub zdrowia pracowników, którzy pracują na wysokości bez zabezpieczeń przed upadkiem, w niezabezpieczonych wykopach itp.). W takich przypadkach inspektor pracy także musi przedstawić upoważnienie, ale już po rozpoczęciu kontroli, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli.