Dodatkowy fundusz motywacyjny dla funkcjonariuszy utworzyła ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1901). Były z niego wypłacane specjalne dodatki za 2021 r., które przysługiwały za duże zaangażowanie w pracę, efektywną realizację zadań i wysoką jakość wykonywanych obowiązków. Problem w tym, że podmioty, które dysponowały tymi pieniędzmi, określiły własne kryteria ich przyznawania. Teraz podważa je rzecznik.
Do Biura RPO wpływają wnioski funkcjonariuszy policji i Służby Więziennej, którzy kwestionują ustanowione w ich formacjach przesłanki nabycia dodatku. Uważają je za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Chodzi o to, że świadczenie nie przysługuje funkcjonariuszowi przebywającemu w 2021 r. na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego i wychowawczym ponad 30 dni (więziennicy) lub 90 dni (policjanci).