Pracodawca, który stara się o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby z uszczerbkiem na zdrowiu, musi przedstawić dane dotyczące sytuacji ekonomicznej.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) udostępnił w systemie obsługi dofinansowań i refundacji (SODIR) nowe wzory dokumentów potrzebnych pracodawcom do ubiegania się o subsydia płacowe. Są to: wniosek Wn-D o udzielenie dopłaty do pensji oraz miesięczna informacja INF-D-P. Należy je składać za okresy sprawozdawcze, zaczynając od stycznia 2015 r. oraz w przypadku składania korekt wcześniejszych dokumentów.
Ponadto w związku z tym, że dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników stanowią dla pracodawcy pomoc publiczną, trzeba dołączyć do nich formularz INF-O-PP. W tym przypadku również nastąpiły zmiany wynikające z obowiązywania od tego roku nowego rozporządzenia KE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.). Razem z drukiem INF-O-PP konieczne jest teraz wypełnienie dodatkowej informacji. Składa się ona z pytań dotyczących sytuacji ekonomicznej, na które musi odpowiedzieć pracodawca. Dotyczą one m.in. tego, czy otrzymał pomoc na restrukturyzację lub czy podlega zbiorowemu postępowaniu w związku z niewypłacalnością. Dodatkowa informacja – tak jak pozostałe formularze – będzie dostępna i przesyłana do PFRON poprzez SODiR.
– Możliwość uzupełnienia dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy nastąpi po podpisaniu wniosku Wn-D i dodaniu formularza INF-O-PP – wyjaśnia Krzysztof Czechowski, p.o. rzecznik prasowy PFRON.
Bez podania danych związanych z kondycją finansową firmy nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do pensji niepełnosprawnego pracownika.
Ważne
Wniosek o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnego pracownika trzeba złożyć do 25. dnia miesiąca przypadającego po tym, którego on dotyczy