29 lipca weszło w życie rozporządzenie dotyczące wydawania zezwoleń na pracę (w tym na pracę sezonową), oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz tzw. informacji starosty. Nowy akt porządkuje zasady związane ze składaniem wniosków, w tym wprowadza na stałe niektóre rozwiązania, które urzędy stosowały już wcześniej.
Rozporządzenie nie zmienia samych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę lub oświadczeń, bo są one regulowane w akcie prawnym wyższego rzędu, tj. ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 690; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1561). Należy jednak zwrócić uwagę na zmiany, które zaszły w formularzach wniosków oraz dokumentach, jakie należy do nich załączyć. Brak dostosowania do nowych reguł może spowolnić lub wręcz uniemożliwić uzyskanie np. zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.