W przypadku odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom lekarskim – dowódca jednostki wojskowej niezwłocznie będzie występował do organu zwalniającego z wnioskiem o zakończenie przez danego żołnierza służby w armii.

Takie m.in. zmiany pojawiły się w projekcie rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej, który trafił do konsultacji społecznych. Ze służbą w dalszym ciągu będzie można się pożegnać m.in. po zrzeczeniu się obywatelstwa.

Wojskowy przygodę z armią zakończy też, kiedy otrzyma niedostateczną ogólną ocenę w opinii służbowej. Wtedy dowódca jednostki będzie musiał wystąpić niezwłocznie do wyższego organu o jego zwolnienie. Do wniosku musi dołączyć ostateczną lub zweryfikowaną opinię służbową. Co więcej, wojskowy, który złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, będzie zwalniany niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia. W projekcie została uregulowana też kwestia wypowiedzenia stosunku służbowego przez żołnierza zawodowego. W porównaniu z dotychczasowymi regulacjami zrezygnowano z przesłanki wypowiedzenia stosunku służbowego przez armię. W efekcie wypowiedzenie będzie mogło być dokonane przez żołnierza w formie pisemnej i powinno zawierać oświadczenie woli wskazujące jednoznacznie na zamiar takiej decyzji. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji