Nowelizacja przepisów ustawy zaopatrzeniowej gwarantuje funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej odpowiednie uprawienia dotyczące zabezpieczenia społecznego – uważa prokurator generalny, który wnosi o umorzenie postępowania w tej sprawie przed TK.

Zostało ono zainicjowane przez NSZZ „Solidarność”. Pod koniec ubiegłego roku związek wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 13 ust. 1 oraz art. 18b ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, straży marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w poprzednim brzmieniu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1626; dalej: ustawa zaopatrzeniowa). Powód?
Okresy zatrudnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy wcześniej byli zatrudnieni w Inspekcji Celnej lub urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów przy wykonywaniu zadań związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zapobieganiem popełnieniu niektórych przestępstw i wykroczeń, nie były traktowane jak równorzędne ze służbą w formacjach mundurowych. A to ważne, bo czas służby wpływa na uprawnienia emerytalne.
Związek argumentował, że jest to sprzeczne z zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 konstytucji. Utworzenie Służby Celno-Skarbowej z różnych jednostek skłaniało funkcjonariuszy do przekonania, że wszyscy będą podobnie traktowani. W kolejnych latach sytuacja tych osób została jednak znacznie zróżnicowania m.in. pod względem realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego. A to podważyło zaufanie tych osób do państwa – argumentowała Solidarność.
W ocenie związku takie rozwiązanie naruszyło również zasadę równego traktowania i niedyskryminacji (art. 32 konstytucji). Arbitralnie zróżnicowano bowiem sytuację funkcjonariuszy tej samej oraz innych formacji (np. policji) wykonujących zadania związane z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zapobieganiem popełnieniu niektórych przestępstw i wykroczeń. Zdaniem „Solidarności” godzi to też w prawo do zabezpieczenia społecznego (art. 67 konstytucji).
Wniosek w tej sprawie niedawno przeszedł w TK kontrolę formalną, a już stał się nieaktualny. Takiego zdania jest prokurator generalny, który jako uczestnik postępowania przed trybunałem wniósł o umorzenie postępowania. Tłumaczy, że należy uwzględnić zmianę stanu prawnego związaną z wejściem w życie 10 czerwca 2022 r. nowelizacji ustawy zaopatrzeniowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1115). Rozszerzyła ona katalog okresów traktowanych jako równorzędne ze służbą w formacjach objętych zakresem ustawy zaopatrzeniowej w dużej mierze zgodnie z oczekiwaniami NSZZ „Solidarność”.
PG wskazuje, że TK wielokrotnie zwracał uwagę, że kontrolowany pod względem zgodności z ustawą zasadniczą może być jedynie akt normatywny (albo jego część) obowiązujący w chwili orzekania. Zdaniem prokuratury uzupełnienie w nowelizacji art. 13 ust. 1 i art. 18b ust. 2 ustawy zaopatrzeniowej było równoznaczne z uchyleniem tych przepisów w poprzednim brzmieniu w zakresie kwestionowanym przez wnioskodawcę. Uzasadnia to umorzenie sprawy.©℗