Zostało ono zainicjowane przez NSZZ „Solidarność”. Pod koniec ubiegłego roku związek wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 13 ust. 1 oraz art. 18b ust. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, straży marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w poprzednim brzmieniu (Dz.U. z 2022 r. poz. 1626; dalej: ustawa zaopatrzeniowa). Powód?
Okresy zatrudnienia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, którzy wcześniej byli zatrudnieni w Inspekcji Celnej lub urzędach kontroli skarbowej i Ministerstwie Finansów przy wykonywaniu zadań związanych z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zapobieganiem popełnieniu niektórych przestępstw i wykroczeń, nie były traktowane jak równorzędne ze służbą w formacjach mundurowych. A to ważne, bo czas służby wpływa na uprawnienia emerytalne.