Osoby, które zdobyły wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu trenera w innych państwach UE, nie muszą odbywać dodatkowej praktyki, aby pracować w tej profesji w Polsce. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra sportu i turystyki uchylającego rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu.

Obecne wymogi niezbędne do tej pracy to: ukończenie 18 lat, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia oraz wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań związanych z tą profesją. Przepisy wskazują również, że trenerem czy instruktorem sportu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za niektóre rodzaje przestępstw (np. gwałt).
Zmianę w wymaganych kwalifikacjach dla tego zawodu wprowadziła ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829). Wcześniej trzeba było ukończyć studia w zakresie umiejętności trenerskich. Ten wymóg sprawiał, że konieczne było wprowadzenie środków wyrównawczych dla osób, które nabyły kwalifikacje trenera lub instruktora w innych państwach UE. Były to właśnie staż adaptacyjny i test umiejętności. Warunki ich zaliczenia określa rozporządzenie, które ma zostać uchylone.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie uzgodnień