Taką zmianę przewiduje nowa wersja projektu rządowego programu Senior-WIGOR. To właśnie wymóg zapewnienia pięcioletniej działalności dziennego domu lub klubu samorządy wskazywały jako jeden z powodów, dla których obawiają się składać wnioski o udzielenie dotacji na ich utworzenie (napisaliśmy o tym w artykule „Będzie trudno o nowe placówki dla seniorów”, DGP nr 22/2015).
Zmodyfikowane zostały też inne zasady programu. Przewidują one, że gmina, powiat lub województwo, które uzyskają dofinansowanie, będą mogły zlecić organizacjom pozarządowym prowadzenie placówki lub będą mogły to robić w partnerstwie z nimi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło również złagodzić niektóre standardy, jakie będą musiały spełniać domy i kluby Senior-WIGOR. Dotyczy to np. liczby zatrudnionych osób. Po zmianach jeden pracownik będzie mógł przypadać na 15 seniorów, wcześniej mogło ich być 10. Doprecyzowano zapis, że dodatkowo placówka może zatrudniać fizjoterapeutę, pielęgniarkę lub ratownika medycznego (bądź każdą z tych osób).
– Są to korzystne zmiany, które mogą wpłynąć na większe zainteresowanie z korzystania z programu – uważa Danuta Bojarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.
Ponadto w programie znalazł się nowy zapis o tym, że placówki mają świadczyć osobom starszym swoje usługi od poniedziałku do piątku. Dzienny dom Senior-WIGOR ma działać przez osiem godzin dziennie, a klub Senior-WIGOR – przez pięć godzin.
Bez zmian pozostała natomiast wysokość dofinansowania, jaką będą mogły otrzymać samorządy. Na założenie placówki, niezależnie od jej rodzaju, będzie to 100 tys. zł. Z kolei na wyposażenie i pokrycie bieżących kosztów utrzymania mogą dostać w przypadku domu Senior-WIGOR 50 tys. zł jednorazowo i 200 zł miesięcznie, a w przypadku klubu odpowiednio – 25 tys. zł i 150 zł.

Etap legislacyjny

Projekt rządowego programu po konsultacjach