Nowelizacja zaproponowana przez posłów przywraca kolejno wszystkie regulacje z ustawy Karta Nauczyciela, które przed dniem 1 stycznia 2012 roku odnosiły się do nauczycieli i wychowawców placówek socjalizacyjnych.

Projekt uchyla również art. 237 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który zawiera wygaszenie stosowania zasad Karty Nauczyciela w stosunku do tej grupy.

W uzasadnieniu posłowie wskazali, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku łamie konsensus społeczny ustalony z tą grupą zawodową, gdyż powoduje wykluczenie jej członków z zawodu nauczycielskiego. "Zmienia w toku trwających stosunków pracy okres obowiązywania ustawy – Karta Nauczyciela dla grupy zawodowej nauczycieli i wychowawców placówek socjalizacyjnych z okresu zatrudnienia na okres dwóch lat od momentu wejścia w życie ustawy, tj. do 31 grudnia 2013 roku lub 1 stycznia 2014 r oku, jeżeli będzie to dla nauczyciela lub wychowawcy dzień pracy. Nie ustalono sposobu zmiany statusu zawodowego tej grupy nauczycieli, c o powoduje niespójność rozwiązań stosowanych przez pracodawców. Istnieje poważne zagrożenie, że samorządy terytorialne (pracodawcy) wykorzystując niejednoznaczność zapisów ustawy będą dążyć do pogorszenia warunków pracy i płacy tych wychowawców, przykładowo poprzez obniżenie pensji. Przeprowadzone w ten sposób pozbawienie praw nabytych narusza zasady sprawiedliwości społecznej oraz narusza zaufanie do porządku prawnego i instytucji zaufania do Państwa" - piszą posłowie.

W opinii przedstawicieli części województw nowelizacja nie jest potrzebna. Wymusi wzrost zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, skróci czas pobytu nauczycieli z wychowankami i spowoduje zróżnicowanie form i warunków zatrudnienia w ramach placówki.