Pracodawcy, który podpisze z ZUS umowę w sprawie rozłożenia na raty składek lub odroczenia terminu ich płatności, przysługują dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, pod warunkiem że będzie przestrzegał nowych terminów płatności.

Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org.).
Organizacja zapytała o sytuację firm, które występują do ZUS o odroczenie terminu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie ich na raty. Chciała wiedzieć, czy w przypadku otrzymania takiej ulgi zostanie zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy. Jest to istotna kwestia ze względu na korzystanie z dopłat do pensji pracowników z dysfunkcją zdrowotną. Zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) dofinansowanie do wynagrodzenia się nie należy, jeśli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów określonych w odrębnych przepisach przekraczającym 14 dni (z wyjątkiem przypadku, gdy składki opłacone po terminie nie przekroczą 2 proc. należności za dany miesiąc). To oznacza, że koszty płacy, do których zalicza się m.in. pensję netto, zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, muszą być opłacone z uwzględnieniem dat wskazanych w odrębnych przepisach, do których dodaje się wspomniane 14 dni dopuszczalnego opóźnienia.
PFRON w odpowiedzi wskazuje, że przyznana przez ZUS ulga w postaci zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenia na raty tej należności wyznacza pracodawcy nowy termin (albo terminy) zapłaty pieniędzy. Fundusz dodaje, że wniosek do ZUS o zastosowanie takiego rozwiązania należy złożyć przed upływem standardowego terminu wynikającego z przepisów. Jeśli należność z tytułu składek za dany okres sprawozdawczy zostanie przez zakład odroczona lub rozłożona na raty, a pracodawca dotrzyma nowych terminów płatności (np. tych zawartych w układzie ratalnym) lub opóźni się z ich zapłaceniem maksymalnie o 14 dni, a umowa nie zostanie z tego powodu rozwiązana, to dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników za ten okres będzie mu przysługiwać.
PFRON zastrzega, że otrzymywanie dopłat do pensji będzie możliwe, jeżeli firma spełnia pozostałe warunki do ich uzyskiwania wymienione w przepisach ustawy o rehabilitacji. Fundusz informuje ponadto, że może prosić pracodawcę, który skorzystał z rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności składek, o przedłożenie dodatkowych dokumentów, np. umów podpisanych z ZUS. ©℗