Tak wynika z odpowiedzi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org.).
Organizacja zapytała o sytuację firm, które występują do ZUS o odroczenie terminu zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie ich na raty. Chciała wiedzieć, czy w przypadku otrzymania takiej ulgi zostanie zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy. Jest to istotna kwestia ze względu na korzystanie z dopłat do pensji pracowników z dysfunkcją zdrowotną. Zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) dofinansowanie do wynagrodzenia się nie należy, jeśli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów określonych w odrębnych przepisach przekraczającym 14 dni (z wyjątkiem przypadku, gdy składki opłacone po terminie nie przekroczą 2 proc. należności za dany miesiąc). To oznacza, że koszty płacy, do których zalicza się m.in. pensję netto, zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, muszą być opłacone z uwzględnieniem dat wskazanych w odrębnych przepisach, do których dodaje się wspomniane 14 dni dopuszczalnego opóźnienia.