Tak wynika z odpowiedzi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK) udzielonej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Organizacja zapytała o sytuację polskiego pracodawcy, który w ramach grupy kapitałowej posiada spółki zarejestrowane w Ukrainie. Stanowią więc razem podmioty powiązane, co jest kluczowe z punktu widzenia ubiegania się o dofinansowania do wynagrodzeń polskich pracowników. W przypadku podmiotów powiązanych obowiązuje bowiem zasada, że efekt zachęty, którego wykazanie jest niezbędne do otrzymywania subsydiów płacowych, ustala się na podstawie ich łącznych stanów zatrudnienia (wpisywane w poz. 39 i 41 we wniosku o dofinansowanie Wn-D). Jednak z uwagi na trwającą na terenie Ukrainy wojnę pracodawca ma dwie wątpliwości z tym związane.
Pierwsza dotyczy tego, czy w przypadku pracowników ukraińskich spółek, którzy zostali zmobilizowani do służby wojskowej, należy ich wliczać do personelu. UOKiK wyjaśnia, że generalnie osoby odbywające służbę wojskową należy traktować tak jak pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych, czyli nie uwzględniać ich do stanu zatrudnienia przedsiębiorstwa. Powołuje się przy tym na przepisy ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz.U. poz. 655 ze zm.), które zakładają, że osoba odbywająca w Polsce 12-miesięczne szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a także powołana do pełnienia terytorialnej służby wojskowej, ma prawo do urlopu bezpłatnego na okres jej trwania.