W opisywanej sytuacji pracodawca i pracownik są wobec siebie zarówno wierzycielem, jak i dłużnikiem. Z art. 498 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) wynika, że gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony. Warunkiem jest, aby obejmowały one pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności były wymagalne i mogły być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości tej niższej.
WAŻNE Potrącanie należności pracowniczych podlega szczególnym regu- łom określonym w kodeksie pracy, a nie w przepisach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.