U stawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) jest podstawową regulacją w zakresie dotyczącym rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie jest aktem interdyscyplinarnym w takim sensie, że wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi obejmuje regulacje z zakresu wielu dziedzin prawa, m.in. prawa administracyjnego, karnego, karnego wykonawczego, gospodarczego, podatkowego, unijnego, cywilnego, prawa pracy.
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 1998 r. i od tej pory zmieniała się kilkadziesiąt razy. Jej charakter oraz liczba jej zmian stanowią podatny grunt dla licznych, niezwykle interesujących rozważań teoretycznych oraz specyficznych, praktycznych wątpliwości z zakresu stosowania tych przepisów. Niniejszy komentarz omawia najważniejsze praktyczne skutki stosowania wybranych przepisów ustawy przez pracodawców. Zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się błędy oraz na pomocne rozwiązania, które często umykają adresatom prawa.
Z uwagi na to, że ustawa reguluje m.in. wewnętrzną organizację Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON), co dla pracodawców nie ma większego znaczenia, poniżej skupiamy się wyłącznie na tych przepisach, które dotyczą firm. W pierwszej części komentarza analizujemy m.in. podstawowe pojęcia oraz zasady ustalania stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy. W drugiej części omówione zostaną m.in. przepisy dotyczące uzyskiwania dofinansowania do pensji pracowników, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r., oraz obowiązki i prawa pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej.
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w dodatku Kadry i Płace komentowaliśmy ustawy:
● z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
● z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
● z 13 marca 2006 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
● z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
● z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
● z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
● z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
● z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
● z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (wybrane przepisy)
● z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców)
● z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
● Ponadto komentowaliśmy rozporządzenia dotyczące:
● należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
● szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania
● szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
● sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy
● zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w dotychczasowych wydaniach DGP na edgp.gazetaprawna.pl