Teoretycznie deklarację składamy do końca miesiąca, ale 31 stycznia to sobota. Zatem czasu na formalności jest więcej.
ZUS IWA to informacja o danych potrzebnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Składa się ją do końca stycznia danego roku, za rok ubiegły. Taką informację są zobowiązani przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
Reklama
1) byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS - jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja (2014 rok) i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,

Reklama
2) w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób ubezpieczonych,
3) byli wpisani do rejestru REGON na dzień 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.
Jak ustalić obowiązek
Nieprzerwane zgłoszenie w ZUS jako płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe to sytuacja, w której w każdym z miesięcy roku przynajmniej jeden ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu.
Z powyższego wynika, że obowiązek złożenia ZUS IWA nie dotyczy tych płatników, którzy przynajmniej w jednym z miesięcy w 2014 r. nie byli płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe, czyli żaden z ich ubezpieczonych nie podlegał temu ubezpieczeniu.
Kogo nie brać pod uwagę
Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest informacja i 12 miesięcy roku.
Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się osób, które:
● podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, np. osoby pobierające zasiłek macierzyński, osoby przebywające na urlopie wychowawczym,
● podlegają z danego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. zleceniobiorca, który w innym zakładzie pracy jest w tym samym okresie zatrudniony na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu,
● nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, np. student, który nie ukończył 26 lat, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia,
● przez cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym albo pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
● osób, za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych. Czyli w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu nawet przez jeden dzień.
Czy można skorygować
Jeżeli złożona informacja ZUS IWA zawiera nieprawidłowe dane, płatnik składek musi przekazać do ZUS korektę informacji. Ma na to 7 dni od:
● stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie,
● otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.
Jeżeli konieczność złożenia korekty informacji ZUS IWA wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji, to płatnik powinien złożyć korektę informacji ZUS IWA nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji, a jeżeli w toku, kontroli powinien złożyć korektę ZUS IWA nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.
Ważne
Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się w górę, jeżeli końcówka jest większa lub równa 0,5 albo w dół, jeżeli jest mniejsza niż 0,5
Sposób składania dokumentów
Płatnik jest zobowiązany złożyć ZUS IWA w takiej samej formie, w jakiej składa inne dokumenty ZUS, czyli:
poprzez teletransmisję danych w formie dokumentów elektronicznych - z oprogramowania zgodnego z wymaganiami określonymi przez zakład,
w formie papierowej - na formularzu według ustalonego wzoru lub w formie wydruku z oprogramowania interfejsowego.
Podstawa prawna
Art. 31 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 ze zm.).