Przepisy kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) nakazują pracodawcy wykonywanie poleceń komornika w ramach prowadzonego przez niego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 881 k.p.c. do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje przez jego zajęcie. Komornik wzywa wówczas pracodawcę, aby w określonych granicach nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz:
Komornik poucza zarazem pracodawcę o skutkach niezastosowania się do wezwania.