Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert od prawa pracy
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że pracodawca w zależności od aktualnego zapotrzebowania na pracę określonego rodzaju nie ma możliwości zatrudnienia pracownika „uniwersalnego”, który będzie wykonywał każdy rodzaj czynności, jaki jest realizowany w zakładzie pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się bowiem do wykonywania na rzecz pracodawcy pracy określonego rodzaju. Definicja stosunku pracy odwołuje się zatem do pracy określonego rodzaju, a nie do pracy w znaczeniu ogólnym (abstrakcyjnym), co byłoby podstawą do powierzenia pracy dowolnego rodzaju. Dlatego też zgodnie z art. 29 kodeksu pracy każda umowa o pracę powinna zawierać określenie rodzaju pracy – mniej lub bardziej szczegółowe. I choć bardziej ogólne określenie daje pracodawcy większe pole manewru, nie oznacza to, że pracownikowi można przydzielać pracę dowolnego rodzaju. Należy bowiem pamiętać, że pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (w tym z postanowieniami dotyczącymi rodzaju pracy).

Czasowe powierzenie innych obowiązków